Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 20   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

Nae de gheslachten van Gras ende Klaveren schijnt de reden te vereysschen, dat wy van de Water-cruyden ende ander dierghelijck ghewas, dat in de poelen ende broeckachtighe plaetsen groeyt, behooren te handelen : de welcke, als wy boven vermaent hebben, in geen ander Deel van desen Cruydt-Boeck plaetse konden hebben, dan in desen tegenwoordigen twintighsten Boeck : want al is 't saecke dat wy van de selve korts nae den Boeck van de Oncruyden ende Miswassen Koren oft Hauw-vruchten oock niet onbillighlijck hadden moghen spreken; nochtans hebben wy best gheraden ghevonden eerst de soorten van Gras ende van Klaveren te beschrijven ende daer nae, te weten hier in het laetste Boeck van dit vierde Deel, tot de beschrijvinghe der Water-cruyden te komen. `

^Naar het begin van deze pagina