Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

De Wilde bloemen, die wy in dit achtste Boeck sullen gaen beschrijven, worden van ons genoemt alle de gene die in de bouwlanden, ackers oft saey-landen, in de velden ende hunne kanten, in de bosschen, beemden ende weyen, ende oock in de poelachtige ghewesten gemeynlijck van selfs plegen te groeyen; maer in de hogen seer selden ghebroght worden, als tot het verciersel van dien niet met allen, oft immers heel luttel dienende; ende daerom niet veel gheacht oft ghesocht en zijn. Daer zijn nochtans ettelijcke van dese bequaem om onder de krans-cruyden gerekent, ende in de tuylkens ghedaen te wesen, ende bijsonder van de land-maeghden oft boerinnen om haere meyen te maecken ghebruyckt worden. Vele van dese zijn oock bequaem om onder de gheneesmiddelen te doen. Daer-en-boven hebben wy, midtsgaders de voorseyde, oock sommighe hof-cruyden oft tamme bloemen moeten vermenghen ende t'samen beschrijven, om dat haere ghelijcke verwe, ghedaente ende gheslacht ons daer toe verweckt, iae bijna ghedwonghen heeft.

Voorts soo hebben wy in dit Boeck oock sommige Wilde bloemen achter-gelaten, ende overgheslagen; de welcke oft om de ghelijckenisse die sy, 't zy van naeme, 't zy van ghedaente ende gheslacht, met de Violetten oft Roosen hadden, oock van ons inde voorgaende Boecken te voren beschreven zijn gheweest, oft om de selve oorsaecke hier naemaels by haere medesoorten ende ghelijcke gheslachten bequaemlijcker beschreven sullen worden, in eenighe van de naevolgende stucken van dit onse Cruydt-Boeck. Daerom sal het oock somtijdts gebeuren, dat onder het eene geslacht soodanigh gewas gerekent sal worden, dat elders met goede reden soude mogen beschreven gheweest zijn. 'T welck wy nu hebben willen vermaenen in 't voor by gaen, op dat een ieder alle de ghelijcke cruyden by een niet en verwachte, maer het gantsche Boeck door soecke. Want vele cruyden schijnen den anderen seer te gelijcken, die nochtans eenigh ander veel naeder bijkomen, alsmen die gedaente wel overweegt ende aenmerckt.

 

^Naar het begin van deze pagina