Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 1, bladzijde 1 - 22   Zie volgende pagina »

Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen

Voor-reden
 
Capitelen 1-13
1 Van de gheslachten der Ghewassen 
2 Van de deelen oft stucken der Ghewassen 
3 Van de krachten oft maght der Ghewassen 

4 Van het onderscheydt der krachten; en welcke de eerste zijn; en van de Graden van dien 

5 Van het Wesen oft essentie der deelen van de Droghen oft Medicamenten 

6 Van de Tweede krachten 

7 Van de Derde krachten 

8 Van de Vierde krachten

9 Hoe de krachten der Ghewassen te kennen zijn, ende eerst door den Reuck 
10 Van de Smaecken 
11 Van de Teeckenen oft Indrucksels der dinghen 
12 Hoe de krachten der onghemenghelde droghen oft gheneesmiddelen
door versoeckinghe beproeft ende bekent worden
 

13 Van de krachten der Voetselen 

^Naar het begin van deze pagina