Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Zie volgende pagina »

Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus):
Cruydt-Boeck (1644)

Vanaf Het alfabetisch register van Neder-Duytsche Naemen der Cruyden doorklikken naar de gescande pagina's.

Het Voorwerk bevat een alfabetisch register op de toepassingen der kruiden, het Nawerk bevat een aantal registers met de namen van de in het boek beschreven planten.
Zie enkele transcripties op Plantaardigheden.nl en de Verantwoording van de transcriptie op Plantaardigheden.nl

Voor de bibliografische gegevens van dit boek zie het Overzicht van de voornaamste werken van Rembert Dodoens, 1644 Cruydt-Boeck (Cruijdeboeck, 13e editie; 5e en laatste Vlaamse editie, 3e editie van het Cruydt-Boeck van 1608) op Plantaardigheden.nl

Over het Project Dodoens/Dodonaeus van Plantaardigheden.nl
Voorwerk Eerste deel

Tweede deel

met register Kracht, Werckinghe ende Nuttigheydt oft Schadelijckheydt der Cruyden Ghewassen, die onder geen seker Gheslacht begrepen en kosten worden: veel van de welcke seer nut zijn om allerley ghebreken te ghenesen Bloemen, Krans-cruyden, Welrieckende ende Kroonkens-draghende cruyden

Derde deel

Vierde deel

Vijfde deel

Wortelen diemen in de medicijnen ghebruyckt, Purgerende cruyden, Climmen, Winden ende Klockskens, ende oock van allerhande vergiftigh oft hinderlijck ghewas, ende van de Varen, Mosschen ende Campernoellien

't Koren ende Graen, Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten; ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen, oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas

Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in spijse ende moes ghebruyckt; ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas

Seste deel

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk

Heesteren ende Boomen

 

ende andere soo wel Inlandtsche ende Ghemeyne, als Vremde ende min bekende Droghen

met registers op de namen der kruiden

Voor de scans is gebruik gemaakt van een origineel exemplaar, dat ter beschikking werd gesteld door de heer W.Smits.

Index van alle gescande pagina's
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/dodoens/index.html

Mirrorsite Cruijdt-Boeck 1644:
http://www.kulak.ac.be/mirrors/bio/Cruydt-Boeck_scans/scans/

Zie Transcriptie Cruydt-Boeck (1644), p. 783-790 door Marleen Willebrands op http://www.kookhistorie.nl/paddo/dodoens.htm

Deze door de heer Niek Koomen gemaakte transcriptie en vertaling van het Cruydt-Boeck is niet gecontroleerd: http://www.volkoomen.nl/tweede%20van%20ravelingen.html

^Naar het begin van deze pagina