Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 81, bladzijde 815  Zie volgende pagina »

Van Peck.   Cap. lxxxi.

Tgheslacht

 

Pissa, Pix, Peck, hars van de Fijnspar (Picea abies)

1 (morvwe) Pissa hygra, Pix liquida, Teer

2 (hert) Xerapissa, Palimpissa, Pix arida (Pix navalis), Steenpeck

Peck es tweederleye/ dat eene es morvwe ende heet Teer. Dat ander es hert/ dwelck Steenpeck ghenaemt wordt/ ende bloeyen beyde uut den rooden Denneboom ghelijck wy hiervoor ghescreven hebben.

Naem

Peck wordt gheheeten in Griecx Pissa/ In Latijn Pix.

1   Dat morvw peck heet in Griecx Pissa hygra/ in Latijn Pix liquida. Hier te lande Teer.

2   Dat hert Peck heet in Griecx Xerapissa/ ende Palimpissa/ In Latijn Pix arida. In die Apoteken Pix navalis/ In onse tale Steenpeck/ In Franchois du Poix.

Natuere

Peck es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt/ ende redelijck subtijl van substantien/ ende van den selven es het Steenpeck dat droochste/ ende dat morvwe Peck/ dat wermste ende tsubtijlste van substantien.

Cracht ende werckinghe

A   Dat morvwe peck [seyt Dioscorides ende Galenus] met huenich vermenght suyvert die borste ende es goet gheleckt/ den ghenen die cort van adem sijn ende met etter op die borst verladen.

B   Item dit Peck vermorwet oock ende maeckt rijp alle herdicheyt ende gheswil/ es goet ghestreken op den hals als in die keele die squinantie oft eenich gheswel es. In somma Peck es goet vermenght in alle salven die vermorwen/ versueten ende rijp maken.

C   Peck met Gersten meel vermenght versuet ende vermorwet die herdicheden van der moedere ende van dat fondament.

D   Als morvwe Peck met solfer wordt vermenght zoo bedwinghet die voortsetende sweringhen ende gheneest alle quade scorftheyt ende ruydicheyt/ ende als daer sout toe ghedaen wordt/ zoo eest goet gheleyt op die beten ende steken van den slanghen ende aderen.

E   Morvwe Peck gheneest die cloven aen handen ende voeten/ ende die aen dat fondament comen/ daer op ghestreken.

E   Dit selve Peck met dat subtijl stof ende poeder van den wieroock ghemenght/ gheneest die diepe versworen gaten ende doet dat vleesch daer in groeyen.

2
E  
Steenpeck es van crachten den morwen Peck schier ghelijck/ nochtans niet zoo crachtich/ maer es beeter om die wonden te heylen dan dat morvwe peck/ als Galenus seyt.

 

^Naar het begin van deze pagina