Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 73, bladzijde 804-805  Zie volgende pagina »

Van Bercken.   Cap. lxxiii.

1  
Betula pubescens - Zachte berk

Tfatsoen

Betula pubescens - Zachte berk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Semida, Betula, Berckenboom (Bercken)

  • 1644 Vlaams: Berckenboom
  • 1616 Latijn: Betula [839]
  • 1554/1557: Berckenboom, Betula, Birckenbaum, Bouleau

Die Bercken worden oock dickwils hooghe groote boomen/ met vele tacken daer aen wassen vele dunne taye rijskens/ die gemeynlick nederwaerts hanghen ende huer wel laten buyghen. Die scorsse aen die ionghe rijskens es effen glat sapachtich ende Castaniebruyn/ aen die oude groote struycken zoo es sy van buyten hert/ wit/ rouw/ oneffen ende gheborsten/ ende aen die middelbaere tacken/ zoo es zy wat ghespickelt/ ende daer onder naest den houte ligghen andere scorssen die effen/ ende dun ghelijck een papier sijn/ alzoo datmen hier voor tijts die ghebruyckten om op te scrijven/ eer dat parchement oft papier bekent was.

Die bladeren sijn breedachtich rontsomme wat ghekerft minder dan die bladeren van Buecken anders huer niet seer onghelijck. Die Bercken draghen oock cattekens ghelijck die Haselaer maer mindere/ ende daer in coemt huer saet voort.

Plaetse

Bercken worden ghevonden in die bosschen/ op die dorre Heyden/ ende oock ontrent die canten van den corenvelden.

Tijt

Bercken bringhen nieuwe bladeren in den Aprill/ ende in den Herfst zoo worden die ionghe cattekens met den sade rijp.

 

 

Naem

[805]   Die Berckeboom es ghenaemt in Griecx Semida/ In Latijn Betula/ In Hoochduytsch Birckenbaum/ In Franchois Bouleau.

Natuere ende Werckinghe

Die Bercken en hebben in der medecijnen gheen ghebruyck/ ende daer om zoo en es huer natuere oft cracht niet bekent/ die binnenste scorss