Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 72, bladzijde 804  Zie volgende pagina »

Van Buecken.   Cap. lxxii.

1  

Fagus sylvatica - Beuk

Tfatsoen

Fagus sylvatica - Beuk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Phegos, Fagus, Bueckenboom

(vrucht) Nuces fagi, Buecken nootkens

  • 1644 Vlaams: Buecke, Bueckenboom (vrucht: Beuckennootkens)
  • 1616 Latijn: Fagus (vrucht: Fagi nuces) [832]  
  • 1554/1557: Buchbaum, Buche, Bueckenboom, Bueckennootkens, Fagus, Faine, Fau, Fouteau, Nuces fagien

[804]   Buecken worden oock groot hooch ende dick. Die bladeren sijn dun/ effen/ glat/ breedachtich den Populiers bladeren schier ghelijck maer mindere. Die bloemen van den Buecken sijn cleyne geelachtighe cattekens/ minder dan aen die Bercken boomen anders huer ghelijck. Die vruchten sijn herde nootkens/ ende daer in leyt een suete keerne. Ende dese herde nootkens sijn besloten in rouwe stekende snoesteren daer sy uutvallen als zy rijp sijn.

Plaetse

Bueckenboom wast gheerne op blacke breede vochtachtighe velden.

Tijt

Buecken bloeyen ende bringhen nieuwe bladeren voort in dat eynde van Aprill/ oft in den Meye. Die Nootkens worden rijp in den Herfst als die Castanien rijp sijn.

Naem

Die Bueckenboom wordt ghenaemt in Griecx Phegos/ In Latijn Fagus/ In Hoochduytsch Buchbaum oder Buche/ In Franchois Fau ou Fouteau/ ou Hestre.

Die vruchten worden nu ter tijt ghenaemt Nuces fagi/ In onse tale Buecken nootkens/ In Franchois Faine.

Natuere

Die bladeren van den Buecken sijn vercoelende.

Die keernen van den nootkens sijn wat vochtich ende werm van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren van Buecken sijn goet gheleyt op heete gheswillen die ierst beghinnen te groeyen/ ende op alle dyerghelijcke puysten ende sweeringhen.

B   Dwater dat in die holle Buecken ghevonden wordt gheneest die scortfheyt van den menschen/ ende dijsghelijcx oock die ruydicheyt van den peerden ossen ende scapen alsmense daer mede wasschchet.

C   Die nootkens en worden tot oorboor van den menschen niet ghebruyckt/ nochtans zoo sijn sy suet ende bequaem om eten/ dienende schier tot alle saken/ daer die nootkes van Pijn appelen toe goet sijn.

 

^Naar het begin van deze pagina