Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 71, bladzijde 803  Zie volgende pagina »

Van Elsen.   Cap. lxxi.

Alnus glutinosa - Zwarte els - Elsenboom (Elsen)

zie

Clethra, Alnus, Elsenboom (Elsen)

  • 1644 Vlaams: Elsen, Elsenboom
  • 1616 Latijn: Alnus [839]
  • 1554/1557: Alnus, Aulne, Ellernbaum, Elsenboom, Erlenbaum

Kijk eens

Plantengids Bioweb KULAK

op Blaichs homepage

op Wolverlei

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

Tfatsoen

Die Elsen sijn oock hooghe groote boomen met vele tacken/ die seer broosch sijn ende huer niet lichtelijcken en laten buyghen. Die scorsse van den boomen es bruyn. Thout es redelijcken hert/ ende mach seer langhe in dwater dueren/ ende langher dan eenich ander hout/ ende daer om worden daer af pijlen ghemaeckt/ daermen die fondeersels in wacke ende weecke gronden op leyt/ ende die goten ende canalen daermen dat water mede onder die aerde leyt/ maer buyten den watere zoo vergaet ende verrot dit hout seer lichtelijcken. Dit hout es oock alzoo volken alst onscelt oft bloot es/ root/ ende dijsghelijcx oock alst out ende drooghe es. Die bladeren van den Elsen sijn in dat aentasten wat lijmachtich ende clevende ghelijck oft sy met huenich bestreken waren/ van fatsoene rondachtich ende wat gherimpelt den Haselaers bladeren niet seer onghelijck.

Plaetse

Die Elsenboomen wassen gheerne in neere vochtighe bosschen/ ende in alle waterachtighe plaetsen.

Tijt

Die Elsen botten ende bringhen nieuwe bladeren voort in Aprill ghelijck andere boomen/ In den Herfst zoo worden die vruchten rijp.

Naem

Die Elsenboom wordt ghenaemt in Griecx Clethra/ In Latijn Alnus/ In Hoochduytsch Erlenbaum und Ellernbaum/ In Franchois ung Aulne.

Natuere

Die scorssen ende bladeren van den Elsen/ sijn cout/ verdrooghende ende tsamen treckende van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die scorssen van den Elsen/ duer huer tsamen treckende cracht/ souden goet moghen wesen tot die apostumatien ende swillinghen van der keelen amandelen ende van den monde ghelijck die snoesteren van den Okernoten/ maer tot noch toe zoo en hebben sy van niemant ghebruyckt gheweest/ dan alleen om slechte lakenen/ vilten hoeden ende andere dyerghelijcke swert mede te verwene/ daer sy goet toe sijn.

B   Die bladeren worden ghepresen tot heete gheswillen ende sweringhen/ ende tot alle uutwendighe verhittinghen.

 

^Naar het begin van deze pagina