Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 66, bladzijde 797-798  Zie volgende pagina »

Van Marentacken.   Cap. lxvi.

1  
Viscum album - Maretak

Tfatsoen

Viscum album - Maretak

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Ixos, Viscum (Viscus quercinus), Marentacken

  • 1644 Vlaams: Marentacken
  • 1616 Latijn: Viscum [826]
  • 1554/1557: Eichenmistel, Guy, Marentacken, Mistel, Viscum, Viscus quercinus

[797]   Dit ghewas geeft vele taye tacken die dwers uutghespreyt/ duer ende over malcanderen groeyen/ ende met bleeckgruene scorssen bedeckt sijn. Die bladeren sijn dick ende bruynachtich gruen/ meerder ende langher dan die bladeren van Bucxboom/ anders huer niet seer onghelijck. Die bloemkens sijn cleyn ende geelachtich/ ende daer naer volghen cleyne ronde witte besiekens/ met taye lijmachtighe vochticheyt ghevult/ ende in elck besieken es een swert greynken/ dwelck dat saet es.

Plaetse

Marentacken en wassen niet uut der eerden/ maer groeyen op boomen/ ende worden ghevonden dickwils op Appelboomen/ Peerboomen/ Wilghen ende somtijts oock op Linden/ Bercken ende andere boomen/ maer die alderbeste ende meest ghepresen sijn/ die op die Eycken boomen wassen ende ghevonden worden.

Tijt

Marentacken bloeyen in dat eynde van den Meye/ ende in dat eynde van den Herfst worden die vruchten rijp/ die oock alle den winter dueren.

Naem

Dit ghewas wordt gheheeten in Griecx Ixos/ In Latijn Viscum/ In die Apoteken Viscus quercinus/ In Hoochduytsch Mistel und Eichen mistel/ Hier te lande Marentacken/ In Franchois Guys.

Natuere

Die bladeren ende vruchten van Marentacken sijn werm ende drooghe van natueren/ ende redelijck subtijl van substantie.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren ende vruchten van Marentacken met morwen herst ende was vermenght/

 

 

[798]    maken morvw rijp ende doen sincken die herde gheswillen/ clieren/ ende dyerghelijcke coude apostumatien daer op gheleyt.

B   Item die selve bladeren oft vruchten met wieroock sijn oock goet tot die quade verouderde sweeringhen ende groote quade apostumatien.

C   Tsaet van Marentacken met droesem van wijn ghemenght/ geneest die herdicheyt van der milten/ ende maeckt die milte cleyn/ op die slincke sijde gheleyt.

D   Dese selve bladeren oft vruchten/ ghenesen den vijt/ dat es die quade sweeringhen aen die naghelen van den handen ende voeten/ met Arsenicum vermenght/ ende daer op gheleyt.

E   Men seyt oock dat het hout van den Marentacken die op Eycken boomen ghewassen sijn/ ende gheen andere/ seer goet sijn tseghen die vallende sieckten ende Popelsien/ aen den hals ghedraghen.

^Naar het begin van deze pagina