Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 62, bladzijde 791-792  Zie volgende pagina »

Van Sint Jans broot.   Cap. lxii.

1  

Ceratonia siliqua - Johannesbroodboom

Tfatsoen

Ceratonia siliqua - Johannesbroodboom

Foto Luc Regniers

Ceratonia, Sint Jans brootboom

(vrucht) Ceration, Siliqua, Siliqua dulcis, Carobe, Sint Jans broot

  • 1644 Vlaams: Sint Jansbroodt
  • 1616 Latijn: Ceratonia [787]
  • 1554/1557: Carobe, Carrouge, Ceratonia, Siliqua, Siliqua dulcis, Sint Jansbroot, Sint Johansbrot, Xylocaracta

[791]   Dese vruchten wassen op grootachtighe boomen/ draghende dunne tacxkens die met bruyn roode scorssen becleet sijn. Die bladeren sijn langachtich ende ghelijck vluegelen uutghespreyt van ses/ seven/ acht/ of neghen bladerkens aen een rootachtich ribbeken/ tseghen malcanderen over staende vergaert/ van den welcken elck besondere rondachtich es/ ende aen die opperste sijde bruyn groen/ ende aen die onderste licht gruen. Die vruchten sijn platte cromachtighe hauwen/ somtijts onderhalven voet lanck/ ende ontrent eenen duym breet/ die suetachtich sijn/ ende daer in leyt dat saet/ dwelck groote platte breede castaniebruyne keernen sijn.

Plaetse

Dese hauwen wassen in Spaengien/ Italien ende andere werme landen/ Hier te lande en groeyen sy niet. Daer worden alleen in sommighe nerstighe cruytliefhebbers hoven cleyne boomkens ghevonden. Die welcke hier te lande gheen bloemen noch vruchten/ voorbringhen en kunnen.

Naem

Dese vrucht wordt ghenaemt in Griecx Ceration/ In Latijn Siliqua/ ende van sommighen Siliqua dulcis/ van den ghemeynen cruytliefhebbers Carobe. In Hoochduytsch Sint Johans brot/ dat es in onse tale Sint Jans broot.

Natuere

Dese hauwen sijn wat werm drooghe ende tsamen treckende van natueren/ sonderlinghe als sy niet versch maer drooghe sijn.