Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 60, bladzijde 789  Zie volgende pagina »

Van Dadelboom.   Cap. lx.

1  

Phoenix dactylifera - Dadelpalm

Tfatsoen

Phoenix dactylifera - Dadelpalm

Phoenix, Palma, Dadelboom (oprechte Palmboom, Palm boom)

(vrucht) Phoenix, Phoenicobalanos, Palmula (Dactilus), Dadel, Dadelen, Daden

  • 1644 Vlaams: Dadelboom (vrucht: Dadelen)
  • 1616 Latijn: Palma (vrucht: Palmula) [819]
  • 1554/1557: Dactelen, Dactes, Dactier, Dactylus, Dadelboom, Dadelen, Daden, Palma, Palmier, Palmula, Phoenicobalanos, Phoenix

[789]   Dadelboomen sijn schoone groote boomen/ hebbende rechte dicke stammen/ die met dicke scelpachtige scorssen bedeckt sijn. Op dopperste van den stam groeyen veel dunne langhe tacken/ seer veel rietachtighe smalle bladeren draghende/ alzoo dat die selve tacken anders schier niet en schijnen/ dan een hoop Rietbladeren lancx aen een vergaert. Ende aen dese tacken groeyen die vruchten veel by een ghetrost/ die welcke ront ende lanck sijn/ ende binnen eenen langhen herden steen hebben.

Plaetse

Dadelboomen wassen in Afrycken/ Arabien/ Indien/ Syrien/ Joetsche landt/ ende in andere heete landen van Orienten.

Naem

Die dadelboom wordt gheheeten in Griecx Phoenix/ In Latijn Palma. Ende dit es die oprechte Palm boom.

Die vrucht es ghenaemt in Griecx oock Phoenix/ ende van Galenus Phoenicobalanos In Latijn Palmula/ In die Apoteken Dactilus/ In Hoochduytsch Dactelen/ Hier te lande Dadelen ende Daden/ In Franchois Dactes.

Natuere

Die tacken ende bladeren van den Palmboom sijn cout ende tsamen treckende van natueren.

Die vrucht es werm ende drooghe tot schier in den tweeden graedt/ ende oock tsamen treckende/ sonderlinghe als sy niet heel rijp en sijn.

Cracht ende werckinghe

A   Daden sijn quaet om verteeren/ sy verstoppen die levere ende die milte/ sy maken winden in den buyck ende weedom in dat hooft/ ende sy genereren grof bloet/ sonderlinghe als sy groen ende noch versch wesende ghegheten worden/ maer als sy wel rijpe ende drooghe sijn zoo en letten sy soo seer niet/ ende als sy dan van een goede stercke maghe wel verteert worden/ zoo voeden sy redelijck dat lichaem.

B   Drooghe Dadelen stoppen oock den loop des buycx/ ende ghenesen dat braken ende walghen/ sonderlinghe van den bevruchten vrouwen/ in plaesteren vermenght ende van buyten op die maghe oft buyck gheleyt/ oft met andere medecijnen vermenght ende inghenomen.

C   Daden stercken oock die weeke levere ende milte/ met andere daer toe dienen medecijnen vermenght/ tzy van buyten oft van binnen tslichaems ghebruyckt.

D   Die bladeren ende tacken van den Palmboomen heylen die versche wonden sy sluyten die sweeringhen ende ulceratien/ ende vercoelen die heete swillinghen/ ende daer om zoo hebben die ouders hier voortijts/ als sy eenighe plaesteren maeckten hier toe dienende/ die selve in tsieden/ gheroert met rijskens van Palmen/ om dat zy te beeter cracht hebben souden/ alsmen sien mach in Emplastro