Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 59, bladzijde 788  Zie volgende pagina »

Van Pimpernoten.   Cap. lix.

1  

Staphylea pinnata - Pimpernoot

Tfatsoen

Staphylea pinnata - Pimpernoot

Pistachium Germanicum (= Pistacium Germanicum),
Pimpernoten (Sint Antuenis nootkens)

   Noot: Clusius (1557) geeft als namen ook Staphylodendron Plinii en Nux vesicaria.

  • 1644 Vlaams: Pimpernotenboom (vrucht: Pimpernoten, Sint Anteunis Nootkens)
  • 1616 Latijn: Nux vesicaria [818]
  • 1554/1557: Anthuenis nootkens (Sint), Noisettes de Saint Antoine, Nux Vesicaria, Pimpernoten, Pimpernusz, Pistacium germanicum, Sint Anthuenis nootkens, Staphylodendron Plinii

Pimpernoten sijn wilde ongheachte vruchten/ die welcke groeyen op boomen die oock dickwils in manieren van haghen wassen/ ghelijck meer andere wilde boomen. Ende dese boomen/ hebben bladeren in vijf oft meer bladeren verdeylt/ den Vlier bladeren niet seer onghelijck/ maer minder ende groender. Die bloemen sijn wit ront ende ghevult/ ende wassen vier oft vijf tsamen/ ende daer naer volghen ronde hole blaeskens in twee oft drye deelen versceyden/ in die welcke ghemeynlick twee nootkens ligghen/ daer af die keerne redelick suet es.

Plaetse

Dit ghewas en wordt niet ghevonden dan in dwilt/ ende wordt vele ghevonden in Duytschlant/ ende somtijts oock hier te lande onder die haghen.

Tijt

Die bloemkens komen in den Meye voort. Die nootkens worden in den Herfst rijp.

Naem

Dese wilde vruchten hebben gheenen naem in Griecx oft Latijn die ons bekent es/ In Hoochduytsch worden sy gheheeten Pimpernusz/ Hier te lande Pimpernoten/ ende Sint Antuenis nootkens. Sommighe willen daer af maken een Pistachium Germanicum/ daert nochtans seer cleyne ghelijckenisse mede heeft. Sy dolen oock seer die Staphylodendron Plinii daer af maken willen.

Natuere Cracht ende Werckinghe

Van die natuere cracht ende werckinghe van desen nootkens/ en kunnen wy niet ghescrijven/ aenghesien dat sy nergherincx toe ghebruyckt en worden.

 

^Naar het begin van deze pagina