Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 58, bladzijde 787-788  Zie volgende pagina »

Van Fisticen.   Cap. lviii.

1  

Pistacia vera - Echte pistache

Tfatsoen

Pistacia vera - Echte pistache

Arbor pistachiorum (= Arbor pistaciorum), Fisticenboom

(vrucht) Pistachia, Pistacia (Fistici), Fisticen

  • 1644 Vlaams: Fisticenboom(ken) (vrucht: Fisticen, Pistacien)
  • 1616 Latijn: Pistaciorum arbustum (vrucht: Pistacium) [817]
  • 1554/1557: Arbor Pistaciorum, Fisticen, Fistici, Pistaces, Pistacia, Pistacier

 

[788]   Die boomen daer die Fisticien op groyen hebben langhe groote uutghespreyde bladeren van vijf/ seven/ oft meer bladeren tseghen malcanderen over aen een roodachtich ribbeken wassende/ vergaert/ van den welcken dat uuterste dat voor alleen wast dat meeste altijt es. Die vrucht van desen boomen/ es schier ghelijck een cleyn Haselnootken/ seer oock ghelijckende den nootkens van den Pijn appelen/ in die welcke die keerenen ligghen.

Plaetse

Dese boom es hier te lande vremt/ wordt alleen ghevonden in sommighe seer nerstighe cruytliefhebbers hoven. Maer in Syrien ende andere heete landen groeyen sy overvloedich.

Naem

Dese nootkens worden in Griecx ende in Latijn Pistachia ghenaemt/ In die Apoteken nu ter tijt Fistici/ ende daer naer in onse tale Fisticen.

Natuere

Fisticen sijn middelmatich werm ende wat drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Fisticen openen die verstopte levere ende verstercken die weecke/ sy sijn goet ende bequaem voor die maghe/ maer voor spijse inghenomen voeden sy seer luttel.

B   Fisticen openen oock die verstoptheyt van der longhene ende van die borst/ ende sijn goet tot den hoest ende cortheyt