Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 50, bladzijde 777   Zie volgende pagina »

Juiuben.   Cap. l.

1  

Ziziphus jujuba (Ziziphus mauretanica) - Indische dadel (met witte vruchten)

   

Ziziphus sativa (Ziziphus ziziphus) - Chinese dadel (met rode vruchten)

Tgheslacht

Juiuben sijn tweederleye/ als Columella scrijft rood ende wit.

Tfatsoen

     Noot: "Juiuben sijn tweederleye, als Columella scrijft rood ende wit."

 

Ziziphus jujuba (Ziziphus mauretanica) - Indische dadel (met witte vruchten)

Zie alle foto's van CalPhotos

Ziziphus, Jujubenboom

  • 1644 Vlaams: Jujuben (Witte)
  • 1616 Latijn: Zizyphus Capadocia [807]
  • 1554/1557: Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube blanche, Serica, Zizipha, Ziziphus

Overzicht Ziziphus jujuba en Ziziphus mauretanica op deze site

Alle foto's van Ziziphus jujuba en Ziziphus mauretanica op internet

Ziziphus jujuba en Ziziphus mauretanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ziziphus in Plantago PlantIndex

en

Ziziphus sativa (Ziziphus ziziphus) - Chinese dadel (met rode vruchten)

Zie alle foto's van TopTropicals

(vrucht) Zizipha, Serica (Iuiubae), Juiube, Juiuben

  • 1644 Vlaams: Jujuben (Ghemeyne oft Roode)
  • 1616 Latijn: Zizyphus [807]
  • 1554/1557: Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube rouge, Serica, Zizipha, Ziziphus

Overzicht Ziziphus sativa en Ziziphus ziziphus op deze site

Alle foto's van Ziziphus sativa en Ziziphus ziziphus op internet

Ziziphus sativa en Ziziphus ziziphus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ziziphus in Plantago PlantIndex

Juiuben sijn oock vruchten van boomen ghelijck die Sebesten/ ende dese vruchten sijn ront ende langachtich/ een Olijfken schier niet onghelijck/ maer veel mindere/ van verwen wit oft root/ van smaecke suet/ die als sy langhetijt bewaert worden/ heel dorre ende vol rimpelen worden/ ende in elck van desen vruchten leyt een hert langachtich steenken/ van fatsoene den Olijfsteenen niet onghelijck/ maer veel mindere.

Plaetse

Juiuben wassen in werme landen/ als in Italien/ ende sommighe andere ghelijcke landen.

Naem

Dese boom wordt in Latijn van Columella Ziziphus ghenaemt.

Die vruchten worden gheheeten Zizipha/ In die Apoteke Iuiubae/ In Hoochduytsch Brustbeerlin. Ende worden van Galenus in Griecx Serica ghenaemt als sommighe meynen.

Natuere

Juiuben sijn middelmatich werm ende vochtich van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Juiuben voor spijse inghenomen sijn quaet om verteeren/ ende voeden seer luttel/ maer in electuarien syropen oft andere medecijnen ghebruyckt/ zoo versueten sy die rouwicheyt van der keelen borste ende longhene/ ende sijn goet tot den hoest.

B   Juiuben sijn oock in der selver manieren bequaem den lendenen nieren ende blase die verhit/ versworen/ oft van eenighe scerpe soute humueren te lijden hebben.

 

^Naar het begin van deze pagina