Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 49, bladzijde 776-777   Zie volgende pagina »

Van Sebesten.   Cap. xlix.

1  

Cordia myxa - Sebestenboom (Egyptische sebestenboom)

 

Tfatsoen

Cordia myxa - Sebestenboom (Egyptische sebestenboom)

Myxa, Myxaria (Sebesten, Sebastae = Sebestae), Sebesten

  • 1644 Vlaams: Sebesten
  • 1616 Latijn: Myxa [806]
  • 1554/1557: Myxa, Myxaria, Sebestae, Sebesten, Sebestes

Der gheslachten van den Pruymen en sijn oock niet seer onghelijck/ diemen in die Apoteken Sebesten heet. Die welcke oock op boomen groeyen/ daer af die struycken met witten ende die tacken met gruenen scorssen bedeckt sijn. Die bladeren sijn rondachtich. Die vruchten en sijn den Pruymen niet seer onghelijck/ maer

[777]   mindere/ van verwen oock blauwachtich/ van smaecke suet van binnen wit taye ende lijmachtich/ ende in dmiddel van dyen ligghen die steenkens/ daer in die keernen besloten sijn/ ghelijck in die Pruymen.

Plaetse

Dese vruchten groeyen in Italien ende sommighe andere wermen landen/ van waeren sy hier te lande drooghe ghebrocht worden.

Naem

Dese vruchten worden in Griecx naer huer lijmachticheyt Myxa ende Myxaria ghenaemt/ In die Apoteken Sebesten/ van sommighen Sebastae.

Natuere

Die natuere van den Sebesten treckt naer coude ende vochticheyt/ ende daer om zoo sijn sy oock den Pruymen van natueren schier ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Sebesten sijn goet ghebruyckt in die heete cortsen/ sonderlinghe als den buyck verstopt es.

B   Oock zoo sijn sy seer goet tseghen den hoest ende alle heete ende soute catarren op die borst ende longhene vallende.

C   Item Sebesten sijn oock goet tot die blase ende nieren die verhit sijn/ ende tseghen die droppelpisse ende snijdinghe van der urinen.

 

^Naar het begin van deze pagina