Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 37, bladzijde 758-759   Zie volgende pagina »

Van Jasminum.   Cap. xxxvii.

1  

Jasminum officinale - Gewone jasmijn

 

Tfatsoen

Jasminum officinale - Gewone jasmijn

 

Zambach, Jesemin, Iasminum, Jeseminum, Josme, Josmenum, Apiaria

  • 1644 Vlaams: Iasminum
  • 1616 Latijn: Iasminum
  • 1554/1557: Apiaria, Iasmin, Iasminum, Iesemin, Ieseminum, Iosemin, Iosme, Iosmenum, Zambach

[759]   Jasminum wast in maniere van eender haghe/ ende laet hem leyden ende uutbreyden ghelijck die Rooselaers ende Wijngaerden. Het heeft vele dunne tacxkens met knoopen/ die met wit voosch merch/ ghelijck die Vlier tacken ghevult sijn. Ende daer aen groyen doncker gruene bladeren/ in vijf oft seven andere verdeylt/ van den welcken elck besondere effen ende langachtich es/ ende rontsomme die canten niet ghekerft. Die bloemen sijn wit lanck suet ende wel rieckende/ ende wassen vier oft vijf by een aen dopperste van den steelkens.

Plaetse

Jasminum wast in sommighe landen als in Spaengien ende in Engelant in die haghen van selfs. Hier te lande worddet aen die canten van den hoven gheplant.

Tijt

Jasminum bloeyet hier te lande in Hoymaent ende Oostmaent. Die vruchten en comen hier te lande niet voort.

Naem

Dit ghewas wordt gheheeten van den Arabeuschen Zambach ende Jesemin/ ende daer naer hier te lande ende in Vranckrijck onder die cruytliefhebbers Jasminum ende Jeseminum/ van sommighen oock Josme ende Josmenum. In Latijn nu ter tijt oock Apiaria/ om dat die bieden gheerne ontrent den bloemen sijn.

Natuere

Serapio scrijft dat Jasminum werm van natueren es/ tot schier in den tweeden graedt/ dwelck oock goet te mercken es aen sijnen smaeck die bitterachtich es.

Cracht ende werckinghe

A   Jasminum gheneest die quade drooghe scorftheden/ ende roode plecken/ ende doet sceyden die coude gheswillen ende vergaderinghe daer op gheleyt.

B   Tselve doet die olie van den bloemen van Jasminum gemaeckt/ die oock in die nuese ghesteken oft dickwils gheroken/ tbloet uut den nuese doet loopen.

C   Jasminum verdroocht oock die catarren ende die vochticheyt van den herssenen/ ende es goet ghebruyckt tot die coude ghebreken van der selver.

 

^Naar het begin van deze pagina