Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 28, bladzijde 746-747   Zie volgende pagina »

Van Rijnwilghe.   Cap. xxviii.

1  

Ligustrum vulgare - Wilde liguster

<

Tfatsoen

Ligustrum vulgare - Wilde liguster

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

Phillyrea, Ligustrum van Plinius, Rijnwilghe (Mondthout, Keelcruyt)

  • 1644 Vlaams: Keelcruydt, Monthout, Rijnwilge
  • 1616 Latijn: Phillyrea [775]
  • 1554/1557: Beinholtzlin, Keelcruyt, Ligustrum de Pline, Mondthout, Mundholtz, Phillyrea, Reinweiden, Reynwilghen,Troesne

Rijnwilghe es neer ghewas selden opclimmende/ meer in maniere van een haghe/ dan van een boomken wassende/ zy heeft vele dunne tacxkens ende rijskens/ daer aen wassen lagachtighe donckergruene bladeren/ den bladeren van Vincoorde ghelijckende/ maer veel meerder ende langher. Aen dopperste

 

[747]    van den tacxkens wassen troskens met witte bloemkens ghelijck aen den Vlier/ ende daer naer volghen cleyne besiekens/ die ierst gruen ende naermaels swert sijn.

Plaetse

Rijnwilghen wassen in Duytschlant tot veel plaetsen van selfs in die haghen ende hegghen/ ende andere dyerghelijcke rouwe plaetsen/ Hier te lande worden sy in die hoven gheplant.

Tijt

Rijnwilghen bloeyen in Meye ende in Braeckmat/ in Herfstmaent zoo worden die besiekens rijp.

Naem

Dit ghewas wordt ghenaemt in Griecx Phillyrea/ In Latijn van Plinius ende Vergilius Ligustrum/ In Hoochduytsch Beinholtzlin/ Mundtholtz/ Reinweiden/ In Neerduytsch Rijnwilghen/ Mondthout ende Keelcruyt. In Franchois Troesne.

Natuere

Die bladeren van Rijnwilghen sijn cout drooghe ende tsamen treckende van natueren. Die besiekens sijn wat werm/ anders oock van natueren den bladeren ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren van Rijnwilghen ghenesen ende doen vergaen die swillinghen apostumatien/ heete sweeringhen ende puysten van der keele en van den monde/ alsmen die bladeren in water ziedt/ oft sap daer uut douwt/ ende daer mede gorgelt oft die mont spoelt.

B   Die selve bladeren cleyn gestooten sijn oock goet geleyt op alle heete quade voortsetende sweeringhen. Tot den selven dienen oock die vruchten in der selver maniere ghebruyckt.