Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 25, bladzijde 741-742   Zie volgende pagina »

Van Acacia.   Cap. xxv.

Acacia nilotica - Echte acacia - Acacia

  • 1644 Vlaams: Acacia (Eerste oft Oprechte) 
  • 1616 Latijn: Acacia [752] 
  • 1554/1557: Acacia Aegyptiaca, Acacia d`'Égypte
  •    Noot: Clusius (1557) noemt ook Acacia altera, Acacia Pontique,

zie

Kijk eens

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet


 

Calicotome spinosa - Doornheidebrem

 

Tfatsoen

Acacia es een stekende ende boomachtich ghewas/ maer niet recht op wassende/ draghende veel tacken die met scerpe dorenen beset sijn. Sijn bloemkens sijn wit. Tsaet es breet ghelijck een Lupine/ ende wast in langhe hauwen/ ende daer uut perstmen dat sap/ dat swert es ende oock Acacia gheheeten wordt.

Plaetse

Acacia wast in Egypten als Dioscorides scrijft.

Naem

Dit stekende ghewas wordt gheeten in Griecx ende in Latijn Acacia/ ende anders gheenen naem es ons bekent. In die Apoteken eest oock onbekent/ hoe wel nochtans dat die naem daer ghebleven es/ die in die Apoteke ghegheven wordt den sape van wilde pruymkens dat onrechtelijck Acacia gheheeten wordt.

 

Natuere

[742]   Acacia ende sonderlinghe dat sap dat van den ouders ghebruyckt es gheweest/ es drooghe in den derden graedt/ ende cout tot in den iersten/ als Galenus scrijft.

Cracht ende werckinghe

A   Tsap van Acacia stelpt den loop des buycx/ ende die overvloedighe natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ ende het doet die moeder die ghesoncken es in huer plaetse comen/ ende vast houwen/ met rooden wijn ghedroncken.

B   Dit sap es goet ghestreken ende ghebruyckt op dat wilt vier ende op alle heete swillinghen ende sweeringhen/ ende dijsghelijcx oock tot die heete puysten des monts.

C   Acacia es oock een goede medecijne voor die ooghen/ ende geneest die roode gheswollen ende veerde uutstaende ooghen daer op ghestreken.

D   Acacia maeckt dat hayr van den hoofde swert/ alsmen thayr wascht met dat water daer Acacia in gheweyckt es.

E   Die bladeren ende ionghe scuetkens van Acacia/ maken die leden die uut huer ioncturen gheweest hebben vast ende sterck/ alsmen die leden stooft met den watere daer sy in ghesoden sijn.

 

^Naar het begin van deze pagina