Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 20, bladzijde 734-735   Zie volgende pagina »

Van Cottoen.   Cap. xx.

1  

Gossypium herbaceum - Katoenplant (Katoen, Oosterse)

 

Tfatsoen

Gossypium herbaceum - Katoenplant (Katoen, Oosterse)

 

Xylon, Xylum, Gossipion, Gossipium (Cotum, Bombax, Bombasum), Cottoen (Boomwolle)

  • 1644 Vlaams: Kottoen, Boomwolle
  • 1616 Latijn: Gossypium sive Xylon [66]
  • 1554/1557: Baumwol, Bombasum, Bombax, Coton, Cottoen, Cotton, Cotum, Gossipium, Plante cotoniere, Xylon, xylum

Dit ghewas groeyet in maniere van cleyne struycxkens oft boomkens/ ende en wordt niet seer groot/ sijn bladeren sijn breet ende diep ghesneden/ minder dan die Wijngaerts bladeren/ anders huer wat ghelijck. Die bloemkens sijn geel/ in

[735]   dmiddel purpurbruyn/ rontsomme ghekertelt. Die vruchten sijn schier ghelijck breede platte ghebaerde noten/ die vol sijn van schoonen witten Cottoen/ in den welcken dat saet verborghen leyt.

Plaetse

Cottoen wast in Egypten ende in Indien/ ende wordt oock gheplant in Candien/ Malthen/ ende andere dyerghelijcke landen.

Naem

Cottoen wordt ghenaemt in Griecx Xylon ende Gossipion/ ende dijsghelijcx in Latijn Xylum ende Gossipium. In die Apoteke Cotum, Bombax, ende Bombasum. In Hoochduytsch Baumwol/ dat es in onse tale Boomwolle.

Natuere

Tsaet van Cottoen es werm ende vochtich als Serapio scrijft.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Cottoen versuet den hoest/ ende es goet tot alle coude ghebreken van der borsten/ het sterckt die cracht/ ende vermeerdert dat manlick saet.

 

^Naar het begin van deze pagina