Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 16, bladzijde 729-730   Zie volgende pagina »

Van stekende Palmen.   Cap. xvi.

1  

Ruscus aculeatus - Stekelige muizendoorn

Tfatsoen

Ruscus aculeatus - Stekelige muizendoorn

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Myrsine agria, Oxymirsine, Myrtacantha, Ruscum, Ruscus, Myrtus sylvestris (Bruscus), stekende Palm(en) (Muysdorene)

  • 1644 Vlaams: Palm (Stekende)
  • 1616 Latijn: Ruscum [744]
  • 1554/1557: Bruscus, Buys poignant, Keerbesien, Meuszdorn, Muysdorne, Myrte sauvage, Myrtus sylvestris, Palm (stekende), Ruscum, Ruscus, Stekende palm

Dit gewas dat men hier te lande Stekende palmen heet/ es oock een neer houtachtich ghewas ghelijck die Gagel/ ende heeft ronde stelen met veel aenwassende tacxkens die met donckergruene ende dicke scorssen becleet sijn/ daer aen wassen vele bruyn gruene dickachtighe stekende bladerkens/ den bladeren van Myrtus oft van cleynen Bucxboom anders niet onghelijck/ dan dat sy elck/ voor een scerp stekende dorenke hebben. Op die bladeren wassen die besiekens die schoon root sijn/ ende daer in leyt hert saet. Die wortel es wit ende slecht.

Plaetse

Stekende palmen wassen in Italien ende Bourgoingien op die straten by den weghen ende op ander ongeboude plaetsen/ hier te lande wordt hy in die hoven gheplant.

Tijt

Dit cruyt behouwt sijn bladeren winter ende zoomer/ ende in Italien/ ende daert van selfs wast leveret sijn vruchten ontrent Oostmaent/ hier te lande eest onvruchtbaer.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Myrsine agria, Oxymirsine en Myrtacantha. In Latijn Ruscum, Ruscus ende Myrtus sylvestris. In die Apoteken Bruscus. In Hoochduytsch

 

[730]   Meuszdorn ende Keerbesien. In Neerduytsch stekende Palm/ om dattet den Bucxboom/ die hier te lande Palmboom veel gheheeten wordt wat gelijck es/ van sommighen oock Muysdorene.

Natuere

Die wortelen ende dyesghelijcx oock die bladeren sijn werm in den tweeden graedt/ ende drooghe tot in den iersten.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Stekende palme in wijn ghesoden ende ghedroncken doet water maken/ lost die urine/ breeckt den steen ende doet dat graveel rijsen ende afgaen/ ende mits dyen goet den ghenen die de droppelpisse hebben.

B   Die selve wortelen in der selver manieren gebruyckt/ sijn goet tseghen die geelsucht ende pijne/ ende weedom in thooft/ ende sy verwecken die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen.

C   Die bladeren ende d