Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 15, bladzijde 728-729   Zie volgende pagina »

Van Gagel.   Cap. xv.

1  

Myrica gale - Wilde gagel

Tfatsoen

Myrica gale - Wilde gagel

Pseudomyrsine, Myrtus Brabantica (Myrtus), zaden: Myrtilli, Gagel

  • 1644 Vlaams: Gagel
  • 1616 Latijn: Chamelaeagnus [780]
  • 1554/1557: Gagel, Myrtus Brabantica, Pseudomyrsine, Rhus sylvestris Plinii, Sumac sauvage de Pline

Gagel es oock een neer houtachtich struycxken met veel bruyne herde tacxkens daer aen wassen langachtighe bladeren/ den bladeren van den grooten Bucxboom wat ghelijckende/ maer langher. Tusschen die tacxkens daer die bladeren aen wassen comen ander steelkens voort/ daer aen wassen veel ghelijck corte arekens ierst van vele cleyne bloemkens/ ende daer naer van veel cantighe sadekens in een ghedronghen vergaert. Ende dit saet es sterck van ruecke/ bitter van smaecke/ ende heeft vet oliachtich geel sap inne. Die wortel es hert ghelijck van den Crakebesien.

Plaetse

Gagel wast in Brabant op dorre Heyden/ ende wordt tot veel plaetsen in die Kempen ghevonden.

Tijt

Gagel bloeyet in Meye ende Braeckmaent. In Hoymaent ende Oostmaent wordt sijn saet rijp.

Naem

Dit ghewas wordt ghenaempt in Brabant Gagel/ van sommighen Apotekers worddet gheheeten Myrtus/ ende die saden daer af Myrtilli/ hoe wel nochtans dattet gheen Myrtus en es. Ende daer om worddet oock nu van sommighen gheheeten Pseudomyrsine

 

 

[729]   ende Myrtus Brabantica/ ende schijnt wel te wesene dat gheslacht van Rhus daer Plinius af scrijft/ dat van hem gheheeten wordt Rhus sylvestris.

Natuere

Gagel ende sonderlinghe dat saet es werm ende drooghe tot schier in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Dit ghewas en heeft gheen waerachtich ghebruyck in die medecijnen/ maer dient wel om gheleyt te wordene in die cleerscapprayen/ want het bewaert die cleederen daert by leyt van motten ende scieters.