Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 12, bladzijde 724-725   Zie volgende pagina »

Van Stekende Brem.   Cap. xii.

1  

Genista anglica - Stekelbrem

Tfatsoen

Genista anglica - Stekelbrem

Genistella, Genestella, stekende Brem (cleyne Brem)

  • 1644 Vlaams: Brem (Stekende)
  • 1616 Latijn: Genistella [760]
  • 1554/1557: Brem (stekende), Erdtpfrymmen, Geneste (petit), Genestella, Genistella, Pfrymmen (steekend), Streichblumen (klein)

 

[725]   Stekende Brem heeft vele dunne houten roeykens oft rijskens/ die ierst ende als sy noch ionck sijn/ vol van cleynen gruenen bladerkens sijn/ tusschen den welcken cleyne dorekens wassen/ die teere en weeck sijn ende niet seer en steken. Maer als dese rijskens verouderen ende overiarich worden/ dan zoo worden sy naeckt en sonder bladeren meest ghevonden/ ende dan worden die dorenen hert ende steken seer. Tusschen die cleyne bladerkens wassen die bloemen die bleeckgeel sijn van fatsoene den Brem bloemen ghelijck maer mindere/ ende daer naer volghen cleyne hauwkens daer ront roodachtich saet in leyt. Die wortel es lanck ende taye.

Plaetse

Stekende Brem wast op dorre onghebouwde plaetsen ende ontrent den weghen/ hy wordt in Brabant tot veel plaetsen ghevonden.

Tijt

Desen Brem bloeyet in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dese Brem wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Genistella ende Genestella/ dat es/ cleynen Brem. In Hoochduytsch wordt hy van sommighen ghenaemt Erdtpfrymmen van anderen Klein streichblumen/ van sommighen Stechend pfrymmen. In Neerduytsch heet hy stekende Brem. In Franchois Petit genest. Ende hy schijnt wel te wesene een gheslacht oft maniere van Tragachanta daer Dioscorides af scrijft.

Natuere

Stekende Brem ende sonderlinghe sijn bladeren sijn drooghe ende tsamen treckende van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren van stekende Brem in water oft wijn ghesoden ende ghedroncken stelpen die overvloedighe natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ ende den loop des buycx.

B   Tsaet met wijn ghedroncken es goet tseghen den beet ende steeck van den slanghen ende allen fenijnnighe ghedierten.

 

^Naar het begin van deze pagina