Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 11, bladzijde 723-724   Zie volgende pagina »

Van Acker brem.   Cap. xi.

1  

Genista tinctoria - Verfbrem

 

Tfatsoen

Genista tinctoria - Verfbrem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Genista humilis, Flos tinctorius, acker Brem (Ackerbrem)

  • 1644 Vlaams: Brem (Ghemeynen Acker-)
  • 1616 Latijn: Genista tinctoria [763]
  • 1554/1557: Ackerbrem, Ferbblumen, Flos tinctorius, Geelferbblumen, Heydensmuck

[724]   Desen Brem es den ghemeynen Brem niet seer onghelijck/ maer hy en wast zoo hoogh/ noch oock niet zoo recht op/ schier op der aerden ligghende/ hy heeft veel dunne rijskens van eenen houten steel voortcomende/ daer aen wassen vele smalle langachtighe bladerkens/ ende aen dopperste vele schoone geele bloemkens/ den bloemen van den ghemeynen Brem niet seer onghelijck maer mindere/ ende daer naer volghen smalle hauwkens/ ende daer in leyt plat bruyn saet. Die wortel es hert ghelijck van den anderen.

Plaetse

Dese Brem wordt ghevonden op leeghe onghebouwde plaetsen/ ende somtijts in vochtighe leemachtighen gront. Ende wordt ontrent Antwerpen ghevonden.

Tijt

Desen Brem bloeyet in Hoymaent ende Oostmaent/ oft oock noch spaeder/ ende corts daer naer wordt sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt es sonder twijfel een gheslacht van Brem/ ende daer om macht wel in Latijn gheheeten worden Genesta humilis. In Neerduytsch worddet ghenaemt Ackerbrem. Die Hoochduytschen maken daer af een Flos tinctorius/ ende heetent in huer spraeke Ferb blumen/ Geelserbblumen ende Heyden smuck.

Natuere

Dit cruyt es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Ackerbrem es van crachten ende werckinghe den ghemeynen Brem ghelijck/ maer niet heel zoo sterck.

 

^Naar het begin van deze pagina