Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 10, bladzijde 722-723   Zie volgende pagina »

Van Spaenschen Brem.   Cap. x.

1  

Genista hispanica - Spaanse brem

Tfatsoen

Genista hispanica - Spaanse brem

Sparton, Spartion, Spartum, Genista, Genestra Hispanica, Spaensche Brem

  • 1644 Vlaams: Brem (Hayrighen oft Ruyghen)
  • 1616 Latijn: Genista hirsuta [762]
  • 1554/1557: Brem (Spaensche), Geneste d'Espaigne, Genestra Hispanica, Genista, Spartum

 

[723]   Die Spaensche brem heeft oock houten stelen/ ende daer uut wassen langhe dunne taeye rijskens/ die oft naeckt ende sonder bladeren sijn/ oft met seer cleynen bladerkens hier ende daer veerde van een beset. Die bloemen sijn geel den bloemen van den anderen Brem niet onghelijck/ ende den dien volghen oock hauwkens/ daer bruyn plat saet in leyt/ ghelijck aen den anderen Brem.

Plaetse

Dese Brem wast in Spaengien op dorre ende drooghe plaetsen/ hier te lande en wordt hy niet ghevonden/ dan alleen in der cruytliefhebbers hoven.

Tijt

Dese Brem bloeyet hier te lande in Braeckmaent ende oock spader/ in Oostmaent wordt sijn saet rijp.

Naem

Dese Brem wordt gheheeten in Griecx Sparton ende Spartion. In Latijn Spartum/ ende somtijts oock Genista/ van den cruytliefhebbers nu ter tijt Genestra Hispanica. In Neerduytsch Spaensche Brem.

Natuere

Spaensche Brem es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bloemen ende saet van den Spaenschen brem ontrent een vierenCruijdeboeck deel loots swaer inghenomen met huenich water/ doen overgheven ende braken met ghewelt ghelijck wit Niescruyt/ maer sonder perikel ende sonder sorghe.

B   Tsaet alleen inghenomen doet camerganck hebben/ ende iaecht daer duer af veel waterachtighe ende slijmachtighe vochticheden.

C   Die rijskens in water gheweyckt ende dat tsap daer uut ghedouwt oft gheperst/ een cleyn crooskens ghedroncken/ es goet den ghenen die de squinantie/ dat es swillinghe met hitte ende pijne in die kee