Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 8, bladzijde 719-720   Zie volgende pagina »

Van Clematis altera.   Cap. viii.

1  

Clematis vitalba - Bosrank

2  

Clematis viticella - Italiaanse clematis

Tfatsoen

Clematis vitalba - Bosrank

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Clematis hetera, Epigetis, Clematis altera, Ambuxum, Clematis altera

  • 1644 Vlaams: Lijnen, Linen
  • 1616 Latijn: Vitalba
  • 1554/1557: Ambuxum, Clematis altera, Epigetis, Flammula

[719]   1   Dit cruyt oft maniere van Winde/ dat tot ondersceet van den Vincoorde die in Latijn Clematis ghenaemt es/ Clematis altera gheheeten wordt/ heeft dunne teere steelkens/ daer mede dattet hem hout ende vast maeckt al om daert aen ghenaken kan. Sijn bladeren sijn langachtich/ den bladeren van Veyl volnaer ghelijck maer mindere ende wassen drye oft vier by een/ ende sijn van smaecke scerp ende bytende op die tonghe. Die bloemkens sijn cleyn/ in dmiddel veel witte hayrkens draghende. Die wortel es dun ende faselachtich/ ende niet seer groot.

Clematis viticella - Italiaanse clematis

Clematis altera (ten onrechte)

  • 1644 Vlaams: Clematis (Tweede)
  • 1616 Latijn: Clematis altera
  • 1554/1557: Clematidis alterius altera species, Clematis altera

2   Noch vindtmen een ander gheslacht van Winde/ dat oock van sommighen voor een Clematis altera ghehouden wordt/ ende dit es van stelen ende wasse den anderen ghelijck. Die bladeren sijn den bladeren van Veyl oock niet seer onghelijck/ maer en sijn niet heet oft brandende in die mont. Die bloemen sijn groot/ in vieren ghesneden/ van verwen blauw/ den bloemen van den anderen niet ghelijck.

Plaetse

1   Clematis altera es een vremt ghewas/ dat hier te lande niet ghevonden en wordt/ dan alleen in sommighe cruytliefhebbers hoven/ ende sonderlinghe in den schoonen hof van Jacues van Champaignien/ daer wy tselve ierst ghesien hebben.

2   Dat ander cruyt es hier te lande oock vremt/ ende wordt niet dan by sommighe ghevonden/ maer in Ingelant daer wasset overvloedich in die haghen aen die canten van den velden ende by den weghen.

Tijt

Beyde dese cruyden bloeyen hier te lande in Oostmaent ende Herfstmaent/ ende daer om zoo en kunnen zy oock hier te lande gheen saet oft vruchten gheleveren.

 

Naem

[720]   1   Dierste van desen twee cruyden wordt gheheeten in Griecx Clematis hetera/ van sommighen Epigetis/ In Latijn Clematis altera ende Ambuxum.

2   Dat ander wordt oock van sommighen nu ter tijt Clematis altera ghenaempt/ maer dattet gheen en es blijckt aen sijn bladt dat op die tonghe niet heet en es/ want Clematis altera es brandende in die mont als Dioscorides scrijft. Ende wat naem dat dit cruyt behoort te hebbene es my onbekent/ ten sy dattet es een gheslachte van Jasminum/ dwelck oock blauw bloemen draeght als Serapio scrijft.

Natuere

Die bladeren van die Clematis altera sijn heet tot in tbeghinsel van den vierden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Clematis met water oft met Meede inghenomen/ iaecht af duer den camerganck die geele cholerijcke vochticheden/ en