Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 6, bladzijde 716-717   Zie volgende pagina »

Van Onderhave.   Cap. vi.

1  

Glechoma hederacea - Hondsdraf

 

Tfatsoen

Glechoma hederacea - Hondsdraf

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

Chamaecissus, Hedera terrestris, Corona terrae, Onderhave

  • 1644 Vlaams: Onderhave, Veyl (Eerdt- oft Leeghen)
  • 1616 Latijn: Hedera terrestris
  • 1554/1557: Chamaecissus, Corona terrae, Grundreb, Gundelreb, Hedera terrestris, Lierre terrestre, Lyarre terrestre, Onderhave

Onderhave heeft vele viercantighe teere steelkens/ van eender faselachtighe wortel voortcomende/ ende aen dese steelkens wassen rondachtighe oneffene rontsomme

[717]   ghekerfde bladerkens/ die van ruecke sterck/ van smaecke bitterachtich ende cleynder/ ronder ende teerder sijn/ dan die bladeren van Veyl. Die bloemkens wassen tusschen die bladeren/ ende sijn van smaecke bitter/ ende van verwen purpurachtich.

Plaetse

Onderhave es hier te lande seer ghemeyn ende wast in vele hoven/ in lomberachtige ende vochtighe plaetsen.

Tijt

Onderhave bloeyet van in Aprill tot in deynde van den zoomer/ ende blijft meest alle het iaer duer gruen.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Chamaecissos. In Latijn Hedera terrestris ende Corona terrae/ ende met die namen eest in die Apoteken bekent. In Hoochduytsch Gundelreb ende Grundreb. In Neerduytsch Onderhave. In Franchois Lyarre terrestre.

Natuere

Onderhave es werm ende drooghe van natueren tot schier in den derden graedt/ sonderlinghe die bloemen.

Cracht ende werckinghe

A   Onderhave in water ghesoden ende ghedroncken opent die verstoptheyt van der levere ende van der milten/ ende es seer goet seven daghen achter een ghebruyckt/ den ghenen die de geelsucht hebben.

B   Onderhave in der selver manieren dertich oft veertich daghen ghebruyckt es goet den ghenen die dat sciatica dat es pijne in die hope hebben.

C   Dit self cruyt ghewreven ende in die ooren ghesteken/ beneempt dat tuyten ende gheneest dat qualick hooren.

 

^Naar het begin van deze pagina