Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 4, bladzijde 713-714   Zie volgende pagina »

Van Hinnebesien.   Cap. iiii.

1  
Rubus idaeus - Framboos

Tfatsoen

Rubus idaeus - Framboos

Batos Idaea, Rubus Idaeus, vrucht: Moron tes batou idaees, Morum rubi idaei, Hinnebesien (Hinnebraemen, Frambesien)

  • 1644 Vlaams: Hinnebezien
  • 1616 Latijn: Rubus Idaeus [743]
  • 1554/1557: Frambesien, Framboises, Framboisier, Hinnebesien, Hinnebraemen, Horbeeren, Hymbeeren, Morum rubi Idaei, Rubus idaeus

[713]   Hinnebesien sijn een gheslachte van Breemen/ sy hebben rancken ende bladeren den anderen niet seer onghelijck/ maer niet zoo rouw oft stekende/ noch met zoo veele oft zoo scerpe dorenen niet beset/ dicwils oock sonder eenighe dorenen/ sonderlinghe die ionghe rancken die niet veriaert en sijn. Die vruchten sijn root/ den anderen anders van fatsoene ghelijck. Die wortel es lanck cruypende ende brenght alle iaren nieuwe scueten voort/ die ten tweede iare bloemen ende vruchten draghen.

Plaetse

Hinnebesien worden tot sommighe plaetsen van Duytschlant in donckere bosschen ghevonden/ hier te lande worden sy in die hoven gheplant/ ende wasschen gheerne in lomberachtighe plaetsen/ daer die sonne niet veel en schijnt.

Tijt

Hinnebesien bloeyen in Meye ende in Braeckmaent/ die vruchten worden in Hoymaent rijp.

Naem

Dese Breeme wordt gheheeten in Griecx Batos Idaea, In Latijn Rubus Idaeaus/ naer den berch Ida die in cleyn Asia leyt/ niet verde van Troia/ daer dese Breemen overvloedich wassen ende ierst gevonden sijn gheweest/ In Duytsch Hinnebraemen/ In Franchois Framboisier.

Die vrucht van deser Braemen woordt gheheeten in Griecx Moron tes baton idaees, In Latijn Morum rubi idaei, In Hoochduytsch Hymbeeren ende Horbeeren/ In Neerduytsch Hinnebesien ende Frambesien/ In Franchois Framboises.

 

 

Natuere

[714]   Hinnebesien sijn van natueren den Braembesien wat ghelijck/ maer nochtans niet zoo seer tsamen treckende/ noch oock niet zoo seer verdrooghende.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren/ ionghe scuetkens/ vruchten ende wortelen van desen Braemen sijn van crachten ende werckinghe/ den bladeren/ ionghe scuetkens/ vruchten ende wortelen van den anderen Braemen niet seer onghelijck als Dioscorides scrijft.

B   Die bloemen van desen Braemen met huenich vermenght/ sijn goet ghestreken op die swillinghe van den ooghen/ ende op dat wildt vier/ want sy doen dat wildt vier sterven ende vergaen.

C   Die selve bloemen sijn oock goet gedroncken den ghenen die een crancke ende weecke maghe hebben.

^Naar het begin van deze pagina