Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 76, bladzijde 694-695   Zie volgende pagina »

Van Honds loock.   Cap. lxxvi.

1  

Muscari neglectum - Troshyacint

2  
 

Muscari neglectum - Troshyacint (andere vorm)

Tgheslacht

Van desen Hondsloock vindtmen nu ter tijt twee gheslachten/ een groot/ ende een cleyn/ anders malcanderen ghelijck.

Tfatsoen

  Pancratium, Scilla, Hondsloock

 

Muscari neglectum - Troshyacint

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Pancratium maius, groot Hondsloock

[694]   1   Dat grootste Hondsloock heeft langhe breedachtighe bladeren/ ende daer en tusschen wast eenen rechten ronden steel/ voortbringhende veel peersachtighe blauwe bloemkens deen boven dandere rontsomme den steel gheset/ die van onder opwaert bloeyen. Die wortel es ront ghelijck eenen Aijeuijn.

Muscari neglectum - Troshyacint (andere vorm)

Pancratium minus, cleyn Hondsloock

2   Dat cleyn Hondsloock es den voorghescreven van bladeren bloemen ende wortelen ghelijck/ maer mindere.

Plaetse

Hondsloock wast tot sommighe plaetsen in die bosschen/ maer hier te lande en worddet niet ghevonden/ dan in der cruytliefhebbers hoven/ daer tselve gheplant wordt.

Tijt

Hondsloock bloeyet in tlaetste van Aprill ende in Meye.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Pancratium/ van sommighen oock Scilla/ om dat den squillen van natueren gelijck es. In die Apoteke eest met sijnen rechten naem onbekent. In Hoochduytsch worddet ghenaemt Hundsknoblauch/ ende daer naer in onse tale Hondsloock.

Natuere

Hondsloock es werm ende drooghe van natueren den zee Aijeuijn ghelijck.

 

 

Cracht ende werckinghe

[695]   A   Honds loock es van crachten ende werckinghe den Zee aijeuijn ghelijck/ alleen niet zoo sterck oft crachtich. Ende mach daer voor in alle saken als Galenus seyt ghebruyckt worden. Ende wordt oock ghelijck die Zee aijeuijn bereyt als Dioscorides scrijft.

^Naar het begin van deze pagina