Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 73, bladzijde 690-691   Zie volgende pagina »

Van velt Aijeuijn.   Cap. lxxiii.

1  

Gagea lutea - Bosgeelster

Tfatsoen

Gagea lutea - Bosgeelster

Bulbus sylvestris, Bulbina, Bolbos edodimos, Bulbus esculentus, velt Aijeuijn

  • 1644 Vlaams: Aiuyn (Geelen Veldt-), Ornithogalum (geel)
  • 1616 Latijn: Bulbus silvestris
  • 1554/1557: Ackerzwibel, Bulbe sauvage, Bulbina, Bulbus esculentus, Bulbus sylvestris, Feldszwibel, Oignon sauvage, Velt Ayeuyn
v

Dit cruyt heeft langhe bladeren ghelijck dat loock/ maer selden meer dan twee/ ende tusschen desen wast eenen ronden holen steel ontrent een spanne lanck/ daer op wassen veel geele ghesterrede bloemkens/ diein cleyn dryecantighe bollekens vergaen/ daer in dat saet leyt/ die wortel is ront ghelijck eenen Aijeuijn.

Plaetse

Desen Aijeuijn wast tot veel plaetsen van hoochduytschlant/ in sandighe plaetsen/ ontrent den dalen ende waterloopen/ somtijts oock onder die haghen.

Tijt

Desen Bulbus bloeyet in meerte/ ende in Aprill zoo levert hy sijn saet/ ende corts daer naer zoo verdwynt hy/ alzoo datmen in den Meye ende daer naer/ noch bladeren noch stelen meer en vint.

 

Naem

[691]   Dwat naem dat desen Bulbus by den ouders ghehadt heeft/ en es nu ter tijt noch niet sekerlijck bekent/ Eenighe meynen/ dat hy es Bulbia ghenaempt/ die andere willen daer af maken een bolbos edodimos/ dat es esculentus Bulbus/ naer onse ende van sommighen gheleerden meyninghe/ zoo en es desen Bulbus gheen van beyden/ Ende daer om wordt hy van ons in Latijn ghenaemt Bulbus sylvestris, In Hoochduytschlant wordt hy gheheeten Feldzwibel/ oder ackerzwibel/ ende daer naer in Neerduytsch velt Aijeuijn.

Natuere

Desen velt Aijeuijn es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt dat aen sijnen biterachtich ende wat tsamen treckende smaeck ghemerckt can worden.

Cracht ende werckinghe

A   Die experientie van desen Bulbus hebben/ scrijven dat desen velt Aijeuijn die herde gheswillen vermorwet ende sceyden doet daer op gheleyt.

B   Item dat hy onder die asschen ghebraden ende daer naer met huenich wel vermengt seer goet gheleyt es/ op quade vuyle vochtige voorts etende sweeringen ende ulceratien.

 

^Naar het begin van deze pagina