Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 72, bladzijde 689-690   Zie volgende pagina »

Van Biesloock.   Cap. lxxii.

Allium schoenoprasum - Bieslook - Loock, bies-

Foto Luc Regniers

zie

Schoenoprasum, Biesloock

  • 1644 Vlaams: Loock (Bies-), Pareye (Bies-)
  • 1616 Latijn: Schoenoprasum [689]
  • 1554/1557: Biesloock, Bryszlauch, Poreau (petit), Schnitlauch, Schoenoprasum

Kijk eens

op Blaichs homepage

op Wolverlei

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

Tfatsoen

[689]   Biesloock heeft in plaetse van bladeren/ dunne teere cleyne hole pijpkens ghelijck cleyne biesekens/ seer dick by een uutcomende/ van smaecke der Pareyen niet seer onghelijck. Tusschen dese biesachtighe bladerkens/ wassen somtijts ronde steelkens/ voortbringhende cleyne knoppekens/ gelijck aen Aijeuijn maer veel mindere die vol van cleyne purpure bloemkens worden. Die wortelen sijn ghelijck cleyne Aijeuijnkens/ maer veel mindere/ ende wassen veel by een/ ende daer aen hanghen vele langhe faselinghen.

Plaetse

Bieslook wordt hier te lande in de moeshoven geplant.

Tijt

Het bloeyet in Meye ende in Braeckmaent/ een iaer naer dattet verplant oft ghesaeyet es.

Naem

Dit geslacht van Pareye wordt gheheeten in Hoochduytsch Schnitlauch/ Bryszlauch. In Neerduytsch Biesloock/ om dattet in plaetse van bladeren cleyne biesekens draeght. In Franchois Petit Poureau. In Latijn oft Griecx en hevet gheenen naem die bekent es. Ende daer om hebben wy tselve naer den duytschen naem in Griecx ende Latijn Schoenoprasum ghenaemt. Eenighe meynen dat dit Biesloock Porrum sectivum es/ maer dat huer meyninghe niet goet en es blijckt uut tghene dat in die boecken van Columella ende Palladius ghescreven staet/ die wy int voorgaende capittel volghende ghescreven hebben dat Porrum sectivum ende Porrum capitatum een dinck sijn/ ende van

 

 

[690]   eenen sade ghesaeyet ende ghewonnen worden/ alleen daer in verscheyden/ datmen die eene Pareye laet wassen/ ende die andere dicwils af snijdt.

Natuere

Biesloock es werm ende drooghe tot schier in den derden graedt/ van natueren der Pareyen seer ghelijck.

Cracht ende werckinghe

Biesloock wordt in die spijse ende in die moesen ghebruyckt ghelijck die Pareye/ der welcker dat tselve biesloock van crachten ende werckinghen oick seer ghelijck es.

^Naar het begin van deze pagina