Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 64, bladzijde 676-677   Zie volgende pagina »

Van Persickcruyt.   Cap. lxiiii.

1  

Persicaria maculosa - Perzikkruid

 

Tfatsoen

Persicaria maculosa - Perzikkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Persicaria, Persickcruyt (Persick cruyt, Vloocruyt)

  • 1644 Vlaams: Persencruydt
  • 1616 Latijn: Persicaria [608]
  • 1554/1557: Curaige, Flochkraut, Persicaire, Persicaria, Persichkraut, Persickcruyt, Vloocruyt

Dit cruyt es den Waterpepere van bladeren stelen ende in een ghedronghen bloemen seer ghelijck/ maer en es niet heet oft scerp/ maer meest sonder eenighen

[677]   merckelijcken smaeck. Sijn stelen sijn ront ende gheknoopt. Die bladeren sijn lanck ende smal/ gelijck die bladeren van Waterpeper/ maer bruynder ende in dmiddel bruyne swertachtighe plecken hebbende/ de welcke die bladeren van dat Waterpeper niet en hebben. Die bloemen sijn lijfverwich oft root/ ende wassen oock in een ghedronghen/ ende daer naer volght bruyn breet saet. Die wortel es geel ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast oock in vochtighe neere plaetsen/ ende ontrent die canten van den wateren/ ende wordt dickwils by dat Waterpeper ghevonden.

Tijt

Dit cruyt levert sijn bloemen in Hoymaent ende Oostmaent/ ende corts daer naer sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Persicaria. In Hoochduytsch Persichkraut oder Flochkraut. In Neerduytsch Persick cruyt/ en van sommighen Vloocruyt.

Natuere

Persick cruyt es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Persick cruyt gruen ghestooten es goet gheleyt op die versche wonden/ want het vercoelt ende bescermt die selve van alle verhittinghen ende apostumatien. Tselve doet oock dat sap van den bladeren daer in ghedruypt.

 

^Naar het begin van deze pagina