Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 63, bladzijde 675-676   Zie volgende pagina »

Van water Peper.   Cap. lxiii.

1  

Persicaria hydropiper - Waterpeper

 

Tfatsoen

Persicaria hydropiper - Waterpeper

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

 

Hydropiper, water Peper (Water peper)

  • 1644 Vlaams: Peper (Water-)
  • 1616 Latijn: Hydropeperi (Hydropiper) [607]
  • 1554/1557: Curaige, Hydropiper, Muckenkraut, Piper aquaticum, Poyvre aquatique, Wasserpfeffer, Waterpeper

[676]   Water Peper heeft ronde effene cale stelen/ met vele leden ende knoopen onder sceyden/ daer aen wassen langhe smalle bladeren/ den bladeren van Wilghen niet seer onghelijck/ die van smaecke heet ende scerp ghelijck Peper sijn/ aen opperste van den stelen/ tusschen die bladeren aen dunne steelkens comen die bloemen voort/ tsamen in een ghedronghen schier ghelijck aen die Melde/ die cleyn ende wit sijn/ ende als deese bloemkens geresen sijn/ zoo coemt daer bruyn breet saet voort/ dat oock heet op die tonghe es. Die wortel es veselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande al om by den grachten poelen ende staende wateren/ ende in neere vochtighe plaetsen.

Tijt

Dit cruyt bloeyet meest in Hoymaent ende Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Hydropeperi. In Latijn Hydropiper. In Hoochduytsch Wasser pfeffer oder Muckenkraut. In Neerduytsch Water peper. In Franchois Curaige. In die Apoteken eest onbekent.

Natuere

Waterpeper es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren met den sade van Pepercruyt ghestooten verteeren ende doen vergaen die coude gheswillen ende die oude herdicheden/ ende doen oock sceyden dat gheronnen bloet ligghende onder tghene dat blauw gheslaghen oft ghestooten es/ daer op gheleyt.

B   Die bladeren van Waterpeper ghedroocht ende ghepoedert sijn oock goet in die spijsen/ in plaetse van Peper ghebruyckt ghelijck dat Pepercruyt.

 

^Naar het begin van deze pagina