Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 62, bladzijde 674-675   Zie volgende pagina »

Van Pepercruyt.   Cap. lxii.

1  

Lepidium latifolium - Peperkers

 

Tfatsoen

Lepidium latifolium - Peperkers

Piperitis, Raphanus sylvestris, Lepidium, Pepercruyt

  • 1644 Vlaams: Pepercruydt
  • 1616 Latijn: Lepidium Plinii [716]
  • 1554/1557: Lepidium Plinii, Passerage, Pepercruyt, Pfefferkraut, Piperitis, Raphanus sylvestris

Pepercruyt heeft langhe breedachtighe bladeren die rontsomme wat ghekerft sijn/ ende ronde taeye stelen ontrent twee voeten hoogh/ daer aen boven aen dopperste wassen vele cleyne witte bloemkens/ ende daer naer cleyn sadeken. Die wortel es lanck ende slecht lancx der aerden cruypende/ ende tot

[675]   veel plaetsen alle iaren nieuwe scueten ende bladeren voortbringhende.

Plaetse

Pepercruyt wordt hier te lande in sommighe hoven gheplant/ ende daert eens wel gheplant es daer blyvet gheerne wassende alzoo datmen naermaels tselve niet wel verdrijven en kan.

Tijt

Pepercruyt brenght sijn bloemen ende saet in Braeckmaent ende Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Piperitis/ van sommighen oock Sylvestris Raphanus. In Hoochduytsch Pfefferkraut. In Neerduytsch Pepercruyt. In Franchois Pasferage. Van sommighen gheleerden worddet oock ghenaemt Lepidium/ maer en es nochtans dat Lepidium van Dioscorides niet/ ghelijcket oock niet en es dat Piperitis van Plinius/ al eest dattet somtijts alzoo oock ghenaemt wordt.

Natuere

Dit cruyt es heet ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Dit cruyt wordt nu ter tijt van sommighen in die spijse voor Peper ghebruyckt/ daer in dattet die cracht ende smaeck van den peper heeft/ ende daer naer worddet oock Pepercruyt gheheeten.

B   Item die wortel van desen cruyde aenghesien dat sy seer heet es van crachten den Mostaerden ende Raketten schier ghelijck/ ende dient oock seer wel tot dat sciatica/ met eenighe suete vetticheyt als Gansen oft capoenen smout vermenght/ ende buyten op die hope gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina