Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 61, bladzijde 673-674   Zie volgende pagina »

Van Coeckoecxbloemen.   Cap. lxi.

1  

Lepidium graminifolium - Graskers

Tfatsoen

Lepidium graminifolium - Graskers

Iberis, Nasturtium sylvestre, Lepidium, Cardamantice, Agriocardamon, Coeckoecxbloemen

  • 1644 Vlaams: Iberis
  • 1616 Latijn: Iberis [715]
  • 1554/1557: Cardamantice, Hiberis, Iberis, Lepidium, Nasturtium sylvestre

Coeckoecxbloemen hebben ierst cleyne rondachtighe bladerkens/ den bladeren van Waterkersse niet seer onghelijck/ ende daer naer zoo coemt sijn ront steelken voort/ dat ontrent eenen voet lanck es/ daer aen wassen langachtighe bladerkens/ over beyde sijden diep ghesneden/ ende op dopperste die bloemkens die van verwe witachtich of licht lijfverwich sijn/ ende in vier bladerkens ghesneden. Naer die bloemen zoo wassen daer cleyne hauwkens/ daer in seer cleyn saet voortcoemt. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande in neere vochtighe beempden die tswinters van den water overvloeyen/ ende ontrent den grachten ende staende wateren.

Tijt

Coeckoecxbloemen bloeyen in Meye ende in Braeckmaent/ ende dicwils oock noch spaeder.

 

Naem

[674]   Dit cruyt wordt gheheeten in Hoochduytsch Gauchblum/ Wilder kresz und Wisen kresz. In Neerduytsch Coeckoecxbloeme. In Franchois Passeraige saulvage. Ende wordt nu ter tijt van den gheleerden ghehouwen voor dat cruyt van den ouders gheheeten in Griecx Iberis/ Cardamantice en Agriocardamon. In Latijn Iberis, Nasturtium sylvestre/ ende van sommighen oock Lepidium.

Natuere

Iberis es seer heet ende drooghe/ van natueren der Kersse ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Coeckoecxbloemen in looghe ghesoden dooden ende veriaghen die luysen/ alsmen thooft oft die plaetsen daer die luysen sijn daer mede wascht.

B   Daer Coeckoecxbloemen veel in die weyen wassen daer gheven die koeyen seer goet melck/ daer seer goede vette ende smaeckelijcke booter af coemt.

C   Van Hiberis scrijven die ouders ende sonderlinge Damocrates dat die wortel daer af met verckens liese vermenght/ ende