Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 55, bladzijde 665-666   Zie volgende pagina »

Van Dragon.   Cap. lv.

1  

Artemisia dracunculus - Dragon

Tfatsoen

Artemisia dracunculus - Dragon

Zie alle foto's van CalPhotos

Draco, Dragon

  • 1644 Vlaams: Dragon
  • 1616 Latijn: Draco herba [709]
  • 1554/1557: Draco, Dragon

Overzicht Artemisia dracunculus op deze site

Alle foto's van Artemisia dracunculus op internet

Artemisia dracunculus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Artemisia dracunculus in Plantago PlantIndex

[665]   Dragon heeft langhe smalle donckergruene bladerkens/ van smaecke seer heet ende scerp schier ghelijck die Rakette/ den bladeren van die ghemeyne Hysope niet seer onghelijck/ maer langher ede meerder. Die stelen sijn ront ontrent twee voeten hoogh/ ende verdeylen huer in veel andere steelkens/ daer aen wassen cleyne knoppekens die huer een luttel openende/ cleyne gout geele bloemkens met swert vermenght verthoonen. Ende als die vergaen zoo comet tsaet voort. Die wortel es lanck/ dun/ met veel aenwassende veeselinghen/ cruypende ende hier ende daer alle iaren nieuwe scuetkens voortbringhende. Van desen cruyde scrijft Ruellius in sijn tweede boeck xcvi.cap.dattet wast ende voortcoemt van Lijnsaet in die wortel van Radijs/ oft in een clyster van Meerswibel datmen Scylla in Latijn nuempt ghesloten/ ende alzoo in die eerde gheset/ ende daer om seyt hy hevet die natuere van beyde/ ende smaeckt eendeels naar azijn/ ende eendeels naer sout.

Plaetse

Dragon wordt in die hoven gheplant/ ende en es oock niet seer ghemeyn.

Tijt

Dragon es gruen van in die Meerte/ tot by den winter/ maer in Hoymaent zoo leveret hy sijn bloemen.

Naem

Dit cruyt en es van niemant dan van Ruellius bescreven/ ende en es oock niet seer bekent dan alleen in sommighe plaetsen van Vranckrijck ende in sommighe steden hier te lande als Antwerpen/ Bruesel/ Mechelen etc. daer dit cruyt van uut Vranckrijck eerst ghecomen es. Ende daer om en heeft dit cruyt anders gheenen naem dan die hem van den Franchoisen ghegheven es/ die dit cruyt Dragon ghenaemt hebben/ ende daer

 

 

[666]   naer worddet in Latijn Draco gheheeten.

Natuere

Dit heel cruyt es hittich ende brandende in die mont ende op die tonghe waer uut dat blijckt dattet tot in den derden graedt heet ende drooghe es/ ende der Raketten van natueren schier ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Dit cruyt es oock goet met die Saladen ende Lattouwen gegheten/ ghelijck die Rakette/ want het beetert oock die couwicheyt van der Lattouwen ende dyerghelijcke cruyden. Ende daer en boven en behoeft men niet veel azijns oft souts/ tot den saladen daer dit cruyt in ghedaen wordt/ want als Ruellius scrijft dit cruyt es smaeckelick scerp ende sout ghenoech van sijn selven.

^Naar het begin van deze pagina