Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 53, bladzijde 662-663   Zie volgende pagina »

Van Herick.   Cap. liii.

1  

Sinapis arvensis - Herik

Tfatsoen

Sinapis arvensis - Herik

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Rapistrum, Sinapi sylvestre, Herick

  • 1644 Vlaams: Herick
  • 1616 Latijn: Rapistrum [675]
  • 1554/1557: Erysimum Theophrasti, Hederich, Herick, Rapistrum, Sinapi sylvestre, Tortelle, Trionum, Velar

Herick heeft groote rouwe breede bladeren ghelijck die bladeren van Rapen ende dunne hayrachtighe stelen/ ontrent onderhalven voet lanck/ daer aen voortcomen vele geele bloemkens voortbringhende hauwkens ende saet den Raepsade ghelijck maer heet ende scerp/ ghelijck dat saet van Mostaert. Die wortel es dun ende slecht.

Plaetse

Herick wast al over by den weghen/ aen oude muren/ op ongheboude plaetsen/ ende oock dickwils op die velden/ sonderlinghe daer Rapen ghewassen hebben/ alzoo dattet schijnt te wesene een oncruyt oft vitium van den Rapen.

Tijt

Herick bloeyet van in Meerte oft Aprill/ tot in dmiddel van den zoomer/ ende ter wylen zoo wordt oock sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten Rapistrum/ ende van sommighen oock Sinapi sylvestre. In Hoochduytsch Hederich. In Neerduytsch Herick. In Franchois Velar ou de la Tortelle/ wat naem dattet by den ouders ghehadt heeft es ons onbekent/ want het en es gheen Irio oft Erysimon.

 

 

Natuere

[663]   Herick ende sonderlinghe sijn saet es werm ende drooghe tot in den derden graedt/ den Mostaerde van natueren schier ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Dit cruyt en wordt nu ter tijt in die medecynen niet ghebruyckt/ maer van den sade maken sommighe Mostaert ghelijck van Mostaertsaet/ die voor oprechten Mostaert met die spijse gegheten wordt/ waer uut blijckt dat dit saet den Mostaertsade van crachten ende werckinghen niet onghelijck en es/ ende dattet daer voor ghebruyckt mach worden/ hoe wel dattet al uut zoo goet niet en es.

^Naar het begin van deze pagina