Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 53, bladzijde 662-663   Zie volgende pagina »

Van Herick.   Cap. liii.

1  

Sinapis arvensis - Herik

Tfatsoen

Sinapis arvensis - Herik

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Rapistrum, Sinapi sylvestre, Herick

  • 1644 Vlaams: Herick
  • 1616 Latijn: Rapistrum [675]
  • 1554/1557: Erysimum Theophrasti, Hederich, Herick, Rapistrum, Sinapi sylvestre, Tortelle, Trionum, Velar

Overzicht Sinapis arvensis op deze site

Alle foto's van Sinapis arvensis op internet

Sinapis arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sinapis arvensis in Plantago PlantIndex

Herick heeft groote rouwe breede bladeren ghelijck die bladeren van Rapen ende dunne hayrachtighe stelen/ ontrent onderhalven voet lanck/ daer aen voortcomen vele geele bloemkens voortbringhende hauwkens ende saet den Raepsade ghelijck maer heet ende scerp/ ghelijck dat saet van Mostaert. Die wortel es dun ende slecht.

Plaetse

Herick wast al over by den weghen/ aen oude muren/ op ongheboude plaetsen/ ende oock dickwils op die velden/ sonderlinghe daer Rapen ghewassen hebben/ alzoo dattet schijnt te wesene een oncruyt oft vitium van den Rapen.

Tijt

Herick bloeyet van in Meerte oft Aprill/ tot in dmiddel van den zoomer/ ende ter wylen zoo wordt oock sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten Rapistrum/ ende van sommighen oock Sinapi sylvestre. In Hoochduytsch Hederich. In Neerduytsch Herick. In Franchois Velar ou de la Tortelle/ wat naem dattet by den ouders ghehadt heeft es ons onbekent/ want het en es gheen Irio oft Erysimon.

 

 

Natuere

[663]   Herick ende sonderlinghe sijn saet es werm ende drooghe tot in den derden graedt/ den Mostaerde van natueren schier ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Dit cruyt en wordt nu ter tijt in die medecynen niet ghebruyckt/ maer van den sade maken sommighe Mostaert ghelijck van Mostaertsaet/ die voor oprechten Mostaert met die spijse gegheten wordt/ waer uut blijckt dat dit saet den Mostaertsade van crachten ende werckinghen niet onghelijck en es/ ende dattet daer voor ghebruyckt mach worden/ hoe wel dattet al uut zoo goet niet en es.

^Naar het begin van deze pagina