Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 50, bladzijde 657-658  Zie volgende pagina »

Van wilde Kervel.   Cap. l.

1  

Myrrhis odorata - Roomse kervel

 

Tfatsoen

Myrrhis odorata - Roomse kervel

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Myrrhis, Myrrha, Conile, Cicutaria, wilde Kervel

  • 1644 Vlaams: Kervel (Wilde)
  • 1616 Latijn: Myrrhis [701]
  • 1554/1557: Cicutaire, Cicutaria, Kervel (wilde), Korffel (wilder), Myrrha, Myrrhis, Persil d'asne

Overzicht Myrrhis odorata op deze site

Alle foto's van Myrrhis odorata op internet

Myrrhis odorata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myrrhis odorata in Plantago PlantIndex

Die wilde Kervel es van bladeren ende stelen den Scheerlinck wat ghelijck/ sy heeft groote breede seer ghesneden ende in veel deelen verdeylde bladeren daer somtijts witte plecken op ghevonden worden. Die stelen sijn ront ende wassen twee oft drye voeten hoogh/ op dopperste van den welcken ronde croonkens wassen/ voortbringhende witte bloemkens/ ende daer naer lanck dick groot saet. Die wortel es ront ende lanck/ van smaecke den Peen niet seer onghelijck. Ende dit heel cruyt ende sonderlinge die ierst uutcomende bladeren sijn met cleyn hayrkens dunnekens beset/ ende van ruecke ende smaecke der Kervele seer ghelijck/ daer om dattet oock wilde Kervel ghenaemt wordt.

Plaetse

[658]   Dit cruyt wast in Duytschlant tot sommighe plaetsen in die beempden van selfs. Hier te lande worddet in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

Tijt

Wilde Kervel bloeyet in den Meye ende in Braeckmaent/ zoo wordt huer saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Myrrhis/ van sommighen oock Myrrha ende Couille/ ende nu ter tijt Cicutaria/ om dattet den Scheerlinck die Cicuta in Latijn ghenaemt wordt wat gelijck es. In Hoochduytsch Wilderkorffel. In Neerduytsch wilde Kervel. In Franchois Cicutaire ou Persil d’asne.

Natuere

Myrrhis ende sonderlinghe die wortel es werm tot in den tweeden graedt/ ende subtijl van substantien.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Myrrhis met wijn ghedroncken verweckt die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ iaecht af die secondine ende doode vruchten/ ende doet die vrouwen die van kinderen verleeght sijn goede suyveringhe hebben.

B   Die selve wortel in der selver manieren doet water maken ende es goet ghebruyckt den ghenen die van den Phalangien ende dyerghelijcke fenijnnighen ghedierten gebeten sijn.

C   Die wortel van Myrrhis in vleeschsop ghesoden suyvert die borste van alle fluymen ende onsuyverheyt/ ende es goet den ghenen die uutdrooghen.

D   Men seyt dat dese wortel in wijn ghesoden goet ghedroncken es in tijt van Pestilentie/ ende dat die drye oft viermael van desen wijn drinckt/ van die pestilentie niet gheraeckt en sal worden.

 

^Naar het begin van deze pagina