Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 49, bladzijde 656-657   Zie volgende pagina »

Van Naelde kervel.   Cap. xlix.

1  

Scandix pecten-veneris - Naaldenkervel

Tfatsoen

Scandix pecten-veneris - Naaldenkervel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Scandix, Herba scanaria, Acula, naelde Kervel (Naeldekervel)

  • 1644 Vlaams: Kervel (Naelde)
  • 1616 Latijn: Scandix sive Pecten Veneris [701]
  • 1554/1557: Acula, Acus pastoris, Aiguille de berger, Herba scanaria, Naeldenkervel, Scandix

Overzicht Scandix pecten-veneris op deze site

Alle foto's van Scandix pecten-veneris op internet

Scandix pecten-veneris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scandix pecten-veneris in Plantago PlantIndex

Dit cruyt es van hooghden stelen bladeren ende bloemen der ghemeynder Kervele niet seer onghelijck/ maer niet liefelijck van ruecke. Sijn stelen sijn ront ende hertachtich. Die bladeren der Kervel aensienlick maer meerder meer ghesneden/ ende bruyndergruen. Die bloemkens sijn wit ende wassen in cleyne croonkens/ naer die welcke lanck saet volght eender cleynder pack naelde seer ghelijckende. Die wortel es wit ende vinghers lanck.

Plaetse

Dit cruyt wordt hier te lande in sommighe natte beempden ghevonden.

Tijt

Naeldekervel bloyet in Meye ende Braeckmaent/ ende corts daer naer zoo leveret sijn saet.

 

Naem

[657]   Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Scandix. In Latijn Herba scavaria oft Acula om dat sijn saet een naelde ghelijck es/ ende daer naer hebben wy oock dit cruyt in Neerduytsch Naeldekervel ghenaemt.

Natuere

Scandix es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Scandix in die spijse ghebruyckt es der maghen ende den buyck goet ende bequaem ende es hier voortijts een ghemeyn moescruyt onder die Griecken gheweest/ waer van cleynder achte ende weerde/ ende alleen voor een wildt moes gherekent. Ende daer om heeft Aristophanes hier voortijts Euripides verweten dat sijn moeder gheen moes en vercochte/ maer alleen Scandix als Plinius scrijft.

B   Dit selve cruyt ghesoden ende ghedroncken opent die verstoptheden van der levere nieren ende blase/ ende es den selven inwendighen leden seer goet.

 

^Naar het begin van deze pagina