Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 30-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 48, bladzijde 655-656   Zie volgende pagina »

Van Gingidium.   Cap. xlviii.

Ammi visnaga - Fijn akkerscherm - Gingidium

zie

Gingidion, Gingidium, Lepidion, Bisacutum, Bisniago

  • 1644 Vlaams: Gingidium (Tweede), Visnaga
  • 1616 Latijn: Gingidium alterum [702]
  • 1554/1557: Bisacutum, Gingidium, Lepidion, Lepidium, Visnaga

Kijk eens

op Blaichs homepage

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

Tfatsoen

Gingidium es van bladeren bloemen gheknoopte stelen/ ende van fatsoene den wilden Pastinaken/ diemen Vogelsnest ende Croonkens cruyt naempt/ aensienlick/ maer sijn bladeren sijn teerder ende meer ende cleynder ghesneden/ ende die stelen dunder ende effender/ ende het heel cruyt en es niet hayrachtich oft rouw/ gelijck die Vogelsnest/ maer glat ende cael/ van smaecke bitterachtich. Die bloemen wassen op croonkens/ ende sijn wit ghelijck aen dat Vogels nest. Naer die bloemen coemt dat saet voort/ ende als dat rijp es/ zoo worden die steelkens van den croonkens heel hert ghelijck cleyne herde stocxkens/ ende daer mede koteren die Italiaenen ende Spaengiaerden huer tanden. Die wortel es wit ende bitterachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast in Italien ende Spaengien van selfs in die velden. Ende als Dioscorides scrijft in Syrien ende Cilicien. Hier te lande en worddet niet ghevonden dan by sommighe cruytliefhebbers.

Tijt

Hier te lande bloeyet dit cruyt in Oostmaent ende levert sijn saet in Herfstmaent.

 

Naem

[656]   Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Gingidion. In Latijn Gingidium. In Syrien Lepidion/ van sommighen oock als Dioscorides scrijft/ ende sonderlinghe van den Romeynen Bisacutum/ ende daer naer worddet noch heden daechs in Italien ende in Spaengien Bisniago ghenaemt. In die Apoteken in Duytschlant ende hier te lande eest onbekent.

Natuere

Gingidium als Galenus scrijft en es niet seer werm/ maer es drooghe tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Gingidium rouw oft ghesoden in die spijse ghebruyckt es der maghen seer goet ende bequaem als Dioscorides scrijft/ om dattet die maghe drooch ende versterckt zoo Plinius seyt.

B   Dit selve cruyt in wijn ghesoden ende ghedroncken/ es der blasen goet/ doet water ende die urine lossen/ ende es goet tseghen dat graveel ende tseghen den steen.

C   Die herde steelkens van den croonkens sijn goet om die tande mede te suyveren ende te koteren/ aenghesien dat sy hert sijn ende alle vuylicheyt lichtelijck af nemen sonder dat tantvleesch te quetsene/ ende daer en boven oock eenen goeden guer in den mont achterlaten.