Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 47, bladzijde 654-655   Zie volgende pagina »

Van Kervel.   Cap. xlvii.

1  

Anthriscus cerefolium - Echte kervel

Tfatsoen

Anthriscus cerefolium - Echte kervel

Zie alle foto's van Biopix

Anthriscus, Anthriscum (Cerefolium, Chaerephyllon), Kervel

  • 1644 Vlaams: Kervel
  • 1616 Latijn: Chaerefolium [700]
  • 1554/1557: Cerefolium, Cerfueil, Chaerephyllum, Chaerophyllum, Kerbelkraut, Kervel, Korffelkraut

Overzicht Anthriscus cerefolium op deze site

Alle foto's van Anthriscus cerefolium op internet

Anthriscus cerefolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anthriscus cerefolium in Plantago PlantIndex

[654]   Kervel heeft witgruene teere in veel deelen verdeylde bladerkens/ die wat hayrachtich sijn ende van reucke liefelijck. Sijn stelen sijn ront dun ende hol/ ende daer op wassen cleyne croonkens voortbringhende witte bloemkens/ ende daer naer scerp lanckachtich bruyn saet. Die wortel es wit ende niet groot.

Plaetse

Kervel es hier te lande ghemeyn ende wordt al om in die moeshoven ghesaeyet.

Tijt

Kervel die in Meerte oft April gesaeyet es/ bloeyet seer vroech ende levert huer saet in Braeckmaent oft Hoymaent. Maer die in Ooghstmaent ghesaeyet wordt/ blijft alle den winter duerende ende bloeyet niet voor in Aprill.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten van Plinius Anthriscus ende Anthriscum/ nu ter tijt van den ghemeynen man/ ende in die Apoteken Cerefolium oft Chaerephyllon. In Hoochduytsch Korffelkraut oder Kerbelkraut. In Neerduytsch Kervel. In Franchois Du cerfeuil/ wat nam dattet in Griecx heeft es ons onbekent/ want dattet gheen Gingidium oft oock gheen Caucalis en es/ salmen in onse aenteekeninghen verclaert vinden.

Natuere

Dit cruyt es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Kervel met andere cruyden in die spijse gebruyckt es der maghen goet ende bequaem/ gheeft der spijsen goet smaeck/ ende maeckt lust om eten.

B   Kervel es oock seer goet den ghenen die huer water qualijcken kunnen ghelossen/

 

 

[655]   alsmen dat cruyt in wijn ziedt/ den wijn daer af drinckt ende dat gesoden cruyt van buyten op die blase leyt.

C   Den ouden verstorven mans es kervel oock goet ghebruyckt/ want sy doet huer vroon ende sterck worden.

D   Kervel als Plinius seyt stelpt die witte vloet van den vrouwen/ in spijse oft andersins ghebruyckt.

^Naar het begin van deze pagina