Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 46, bladzijde 653   Zie volgende pagina »

Van Smyrnion.   Cap. xlvi.

1  

Smyrnium perfoliatum - Doorwaskervel

Tfatsoen

Smyrnium perfoliatum - Doorwaskervel

Zie alle foto's van Blaich

Smyrnion, Smyrnium, Petroselinon, Hipposelinon agreste, Smyrnion

  • 1644 Vlaams: Smyrnium van Cilicien, Smyrnium van den bergh Amanus
  • 1616 Latijn: Smyrnium Amani montis [698]
  • 1554/1557: Hipposelinon agreste, Petroselinon, Smyrnion, Smyrnium

Overzicht Smyrnium perfoliatum op deze site

Alle foto's van Smyrnium perfoliatum op internet

Smyrnium perfoliatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck Smyrnium+perfoliatumIZ

Smyrnium perfoliatum in Plantago PlantIndex

Aenghesien dat dit cruyt den gheslachten van Eppen niet seer onghelijck en es/ ende dattet van den ouden seer gheleerden Dioscorides by die gheslachten van Eppen ghestelt es/ zoo hebbe ick dit cruyt hier oock willen bescrijven/ om dattet daer duer (dat nu ter tijt noch onbekent es) in kennisse ende int licht te eer soude moghen comen. Ende dit cruyt heeft stelen als Dioscorides seyt ghelijck die Eppe/ ende ter eerdewaerts neer gheboghen stercke bladeren/ van reucke met wat scerpheyts aromatijck ende liefelijck/ van verwen naer tgeel treckende/ die meerder ende vetter sijn dan die bladeren van Eppe/ op dopperste van den stelen wassen cleyne croonkens/ gelijck aen die Dille/ voortbringende geele bloemkens naer den welcken voorcoemt cleyn ront swert saet/ ghelijck saet van Koolen/ dat scerp ende bitter van smaecke es ghelijck myrrha. Die wortel es redelick lanck/ saecht/ vol saps/ welrieckende/ scerp van smaecke ende in die mont brandende/ van buyten swert/ van binnen gruen oft wit.

Plaetse

Smyrnium als Dioscorides seyt wast in Cilicien/ op den berch Amanus in steenachtighe rouwe ende dorre plaetsen.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Smyrnion. In Latijn Smyrnium. In Cilicien oock Petroselinon/ van sommighen oock als Galenus seyt Hipposelinon agreste.

Natuere

Smyrnion es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren ende wortelen van Smyrnion versueten den ouden hoest/ ende maken den adem lanck/ sy stoppen den loop des buycxs/ ende sijn seer goet ghebruyckt tseghen die beten ende steken van den fenijnnighen ghedierten/ ende tseghen die droppelpisse.

B   Die bladeren van Smyrnion doen sceyden die herdicheden ende versche gheswillen ende vergaederinghen/ sy drooghen die ulceratien ende sweeringhen/ ende doen sluyten die wonden daer op gheleyt.

C   Tsaet van Smyrnion es goet tseghen die ghebreken ende verstoptheyt van der milten nieren ende blase/ het verweckt die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ ende het iaecht af die secondine.

D   Tselve saet es oock goet tseghen dat sciatica/ dat es pijne ende weedom van der hopen met wijn inghenomen.

E   Die winden ende opblasinghen van der maghen doet oock dit saet sceyden ende vergaen in der selver manieren inghenomen.

E   Tsaet van Smyrnion doet oock sweeten/ ende es seer goet den watersuchtighen ende tseghen die cortsen die tot huerder tijt wedercomen ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina