Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 42, bladzijde 648-649   Zie volgende pagina »

Van vremde Peterselie.   Cap. xlii.

1  

Sison amomum - Steeneppe

Tfatsoen

Sison amomum - Steeneppe

Zie alle foto's van Biolib British

Petroselinon, Petroselinon Macedonicum, Petroselinum, Petrapium, Apium saxatile, Amomum, vremde Peterselie (Peterselie van Macedonien, steen Eppe)

  • 1644 Vlaams: Eppe (Steen-), Peterselie (Vremde)
  • 1616 Latijn: Petroselinum Macedonicum Fuchsii [697]
  • 1554/1557: Amomum, Apium saxatile, Epffich (Stein-), Eppe (steen-), Persil de Macedoine, Persil de roches, Persil (vray), Peterlin (Stein-), Peterselie (vremde), Petrapium, Petroselinum, Petroselinum Macedonicum

Overzicht Sison amomum op deze site

Alle foto's van Sison amomum op internet

Sison amomum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sison amomum in Plantago PlantIndex

[648]   Die vremde Peterselie heeft breedachtighe bladeren in veel deelen verdeylt die over beyde sijden diep ghesneden ende rontsomme gekerft sijn. Die stelen sijn dun ende wassen ontrent twee voeten hoogh/ ende daer op comen voort cleyne croonkens voortbringhende witte bloemkens/ ende daer naer cleyn saet dat bruyn es/ den sade van ghemeyne Peterselie niet seer onghelijck/ maer beeter ende meer Aromatijck van ruecke/ ende scerper van smaecke. Die wortel es dun/ ende heeft vele aenhanghende faselinghen.

Plaetse

Dese vremde Peterselie wast veel in Macedonien op steenachtighe rouwe ongheboude plaetsen/ ende oock tot sommighe plaetsen in Duytschlant. Hier te lande wordt sy in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

Tijt

Dese Peterselie bloeyet in Hoymaent/ ende levert huer saet in Oostmaent.

Naem

Dese vremde Peterselie wordt gheheeten in Griecx Petroselinon/ ende om dat sy veel in Macedonien wast Petroselinon Macedonicum. In Latijn Petrapium, Apium saxatile ende Petroselinum/ dat es in Hoochduytsch Stein Epffich oder Stein Peterlin. In Neerduytsch Steen eppe. In Franchois Persil des roches. Dese Eppe wordt oock van sommighen ongheleerden Apotekers ghenaemt Amomum. Hier te lande wordt sy gheheeten vrembde Peterselie. In Franchois Persil estrange. Ende dese Eppe/ es sonder twijfel die oprechte Peterselie die naer die plaetse daer sy meest wast Peterselie van Macedonien ghenaemt wordt.

 

 

Natuere

[649]   Dese Eppe es werm ende drooghe tot schier in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van dese verweckt die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ het doet water maken/ ende breeckt ende doet lossen den steen ende dat graveel met der urinen.

B   Dit selve saet sceydt oock alle winden ende gheneest mits dyen die pijnen weedommen ende crimpselen van der maghen ende van den buyck. Item es oock seer goet ghebruyckt tseghen alle coude ghebreken van der sijden/ nieren ende van der blase.

C   In alle Teriakale compositien ende die dat water doen lossen es dit saet oock goet vermenght.

^Naar het begin van deze pagina