Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 41, bladzijde 647   Zie volgende pagina »

Van berch Eppe.   Cap. xli.

1  

Peucedanum oreoselinum - Bergvarkenskervel

Tfatsoen

Peucedanum oreoselinum - Bergvarkenskervel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Oreoselinon, Apium montanum, berch Eppe

  • 1644 Vlaams: Eppe (Berg-), Veelgutta
  • 1616 Latijn: Oreoselinum sive Veelgutta [696]
  • 1554/1557: Apium montanum, Epffich (Berch-), Eppe (Berch-), Persil de montaigne

Overzicht Peucedanum oreoselinum op deze site

Alle foto's van Peucedanum oreoselinum op internet

Peucedanum oreoselinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Peucedanum oreoselinum in Plantago PlantIndex

Onder die gheslachten van Eppen/ zoo wordt van den ouders een Eppe bescreven die Berch eppe ghenaemt wordt. De welcke (al eest dat sy onbekent es) wy hier oock hebben willen bescrijven/ om dat hier niet en soude iet achtergelaten wesen dat den geslachten van Eppen aengaet/ ende oock omdat wy hopen/ dat dese Eppe te beter ghevonden sal moghen worden/ om dat wy die selve nu met hueren naem bekent maken. Dese Eppe seyt Dioscorides heeft dunne teere steelkens ontrent een spanne lanck/ daer aen cleyne tacxkens wassen met cleynen croonkens ghelijck aen Scheerlinck/ maer veel mindere/ daer op lanckachtich saet voortcoemt den sade van Comijn ghelijck/ dat dun/ seer wel rieckende ende scerp op die tonghe es.

Plaetse

Dit gheslacht van Eppe wast op hooghe berghen/ in ongheboude steenachtige plaetsen/ daer dattet Bercheppe ghenaemt wordt.

Naem

Dese Eppe wordt gheheeten in Griecx Oreoselinon. In Latijn Apium montanum/ dat es in Hoochduytsch Berch epffich. In Neerduytsch Berch eppe. In Franchois Ache des montaignes.

Natuere

Dese Eppe es van natueren den anderen oock ghelijck/ maer veel stercker als Galenus seyt.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet ende die wortelen van Berch eppe met wijn inghenomen doen sterckelick water maken/ ende verwecken die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen.

B   Tselve saet es oock goet vermenght in alle Teriakele compositien ende medecynen die water doen lossen/ ende in alle die verwermen.

 

^Naar het begin van deze pagina