Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 38, bladzijde 644-645   Zie volgende pagina »

Van Suyckerwortelkens.   Cap. xxxviii

1  

Sium sisarum - Suikerwortel

Tfatsoen

Sium sisarum - Suikerwortel

Zie alle foto's van Biolib Artseny-gewassen

Sisaron, Sisarum, Siser, Servillum, Servilla, Chervilla, Suycker wortelkens (Serillen)

  • 1644 Vlaams: Serillen, Suyckerwortelen
  • 1616 Latijn: Sisarum [681]
  • 1554/1557: Chervilla, Chervy cultivé (petit), Gerlin, Gierlin, Rapuntzel (zam), Serillen, Servilla, Servillum, Sisarum, Siser, Suyckerwortelkens

Overzicht Sium sisarum op deze site

Alle foto's van Sium sisarum op internet

Sium sisarum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sium sisarum in Plantago PlantIndex

[644]   Suycker wortelen hebben rondachtighe stelen/ ende ghesneden rontsomme ghekerfde bladerkens veel aen een steelken wassende/ den bladeren van Moren niet seer onghelijck/ maer veel minder ende caelder. Die bloemen wassen op croonkens ende sijn wit/ ende daer naer comet saet dat breedachtich es. Die wortelkens sijn wit ende ontrent eenen vingher lanck/ ende hanghen veel by een/ ende sijn van smaecke suet ende liefelijck om eten.

Plaetse

Dese wortelkens wordden in die hoven gheplant.

Tijt

Dese wortelkens worden in die Meerte uut der eerden ghenomen ende ghegheten/ ende dan worden die aldercleynste van den selven wederom gheplant/ die tseghen dat naeste iaer goet worden ende bequaem om eten. Ende alsmen dese wortelkens laet staen sonder verplanten/ zoo brenghen sy bloemen ende saet in Hoymaent ende Ooghstmaent.

Naem

Dese wortel wordt gheheeten in Griecx Sisaron. In Latijn Siser ende Sisarum/ ende daer naer van sommigen Servillum, Servilla oft Chervilla. In Hoochduytsch Gerlin/ Gierlin/ ende van sommighen Zam Rapuntzel. In Neerduytsch Suycker wortelkens/ ende Serillen. In Franchois Cheruy petite.

Natuere

Suycker wortelkens zijn werm ende droogh van natueren tot in den tweede graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Suycker wortelkens ghesoden ende ghegheten/ sijn der maghen goet/ maken appetijt ende doen water lossen.

 

 

[645]   B   Tsap van den wortelen met gheyten melck ghedroncken stelpt den loop des buycx.

C   Tsaet van desen wortelen met wijn ghedroncken verdrijft die winden ende opblasinghen van den buyck/ ende gheneest den hick.

^Naar het begin van deze pagina