Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 29, bladzijde 628-629   Zie volgende pagina »

Van Citrullen.   Cap. xxix.

1  

Citrullus lanatus - Watermeloen

 

Tfatsoen

Citrullus lanatus - Watermeloen

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Cucumis citrulus (Citrulum), Citrullen

  • 1644 Vlaams: Citrullen (Ander ghedaente)
  • 1616 Latijn: Cucumeris citruli alia icon [664]
  • 1554/1557: Anguria, Citrullen, Citrullum, Citrulum, Concombre citrin, Cucumis citrulus

[629]   Citrullen sijn oock van den gheslachte van den Concommeren/ ende sy hebben rouwe ronde stelen met aenwassende clauwierkens/ daer sy huer mede aen tuynen ende staken vast maken. Die bladeren van Citrullen sijn seer ghesneden ende ghecloven/ van fatsoene den bladeren van Coloquintida seer ghelijck. Die vruchten sijn ront ende van buyten gruen/ ende daer in wassen bruyne swerte breede keernen/ van fatsoene den keernen van Pepoenen ghelijck maer mindere.

Plaetse

Dese vruchten worden oock van sommige cruytliefhebbers in die hoven gheplant.

Tijt

Citrullen worden in dat eynde van den zoomer met den Pepoenen rijp.

Naem

Dit gheslacht van Concommeren wordt gheheeten Cucumis citrulus. In die Apoteke Citrulum/ ende daer naer in Duytsch Citrullen. In Franchois Concombre citrin.

Natuere

Citrullen sijn oock cout ende vochtich ghelijck die Pepoenen.

Cracht ende werckinghe

A   Van crachten ende werckinghe sijn die Citrullen den Pepoenen oock seer ghelijck/ tsy in spijse oft in medecynen ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina