Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 27, bladzijde 624-626   Zie volgende pagina »

Van Concommeren.   Cap. xxvii.

1  

Cucumis sativus - Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen)

 

Tgheslacht

Concommeren sijn tweederleye Tam ende Wildt/ Die Tamme worden voor spijse ghebruyckt. Die Wilde en sijn daer toe niet bequaem/ ende dienen alleen tot den ghebruyck der medecynen/ ende daer af hebben wy in dat derde Cruijdeboeck deel ghescreven.

Tfatsoen

Cucumis sativus - Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen)

Cucumis sativus, Cucumis anguinus, Cucumer sativus, Anguria (Cucumer), (tamme) Concommeren

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Concommeren (Ghemeyne oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Cucumis vulgaris [662]
  • 1554/1557: Anguria, Concombre domestique, Concommeren, Cucumer, Cucumer sativus, Cucumern, Cucumis sativus, Melopepon Galeni

[625]   Die tamme ende etelijcke Concommeren hebben langhe rouwe stelen/ lancx der eerden cruypende/ daer aen wassen rouwe rondachtighe bladeren/ ende sommige cleyne clauwierkens. Die bloemen wassen tusschen die bladeren aen die stelen/ ende sijn bleeck geel/ ende als die gheresen es/ zoo volght die vrucht die lanck es ende met veel stipkens van buyten bespraeyet ende langhe voren heeft/ die ierst gruen es ende naermaels geel/ ende daer in groeyet wit breet saet. Die wortel es redelicken lanck.

Plaetse

Concommeren worden in die hoven ghesaeyet/ ende wassen gheerne in plaetsen daer die sonne veel schijnt.

Tijt

In Hoymaent ende Oostmaent worden die Concommeren bequaem om eten/ maer in Herfstmaent worden sy rijp.

Naem

Dit gheslacht van Concommeren wordt gheheeten in Griecx Sicys hemeros. In Latijn Cucumis sativus/ oft Cucumer sativus/ van sommighen Cucumis anguinus/ oft Anguria. In die Apoteke Cucumer. In Hoochduytsch Cucumern. In Neerduytsch Concommeren. In Franchois Concombre.

Natuere

Concommeren sijn cout ende vochtich van natueren/ tot schier in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Concommeren voor spijse inghenomen/ sijn goet der maghen ende den dermen die

 

 

[626]   verhit sijn/ maer gheven seer luttel voetsels ende dat oock niet goet/ ende daer om alsmense in spijse ghebruyckt/ zoo vervullen sy die aderen met veel quade coude/ vochticheden/ die/ want sy in gheen goet bloet veranderen en kunnen/ ten laesten groote cortsen ende sieckten maken/ als Galenus scrijft.

B   Tsaet van Concommeren met melck oft seer sueten wijn inghenomen/ doet suetelick water maken/ ende es seer goet der blasen die van binnen ghequetst oft wat versworen ende verstopt es.