Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 25, bladzijde 622-623   Zie volgende pagina »

Van Sigmaerts cruyt.   Cap. xxv.

1  

Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid

Tfatsoen

Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Alcea (Herba Simeonis), Sigmaerts cruyt

  • 1644 Vlaams: Sigmaertscruydt (Groot)
  • 1616 Latijn: Alcea vulgaris (maior) [656]
  • 1554/1557: Alcea, Guymaulve sauvage, Herba Hungarica, Herba Simeonis, Hochlenten, Sigmaertscruyt, Sigmarskraut, Sigmundswurtz

Overzicht Malva alcea op deze site

Alle foto's van Malva alcea op internet

Malva alcea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malva alcea in Plantago PlantIndex

 

[623]   Sigmaerts cruyt es van den gheslachte van den wilden Maluwen/ als Dioscorides seyt/ maer sijn bladeren sijn meer ghecloven ende dieper ghesneden/ ende in veel deelen verdeylt/ schier ghelijck die bladeren van Verbena maer veel meerder. Die stelen sijn ront ende wassen recht op ontrent twee oft drije voeten hoogh/ ende daeraen groeyen licht roode oft lijfverwighe bloemkens/ den bloemen van anderen Maluwen van fatsoene ghelijck/ naer den welcken dat saet oock ghelijck keeskens gheformeert voortcoemt. Die wortel es dick/ twee voeten oft meer lanck/ van binnen wit.

Plaetse

Dit cruyt wast op sommighe ongheboude plaetsen aen die canten van den velden ende aen die haghen/ ende en es hier te lande niet seer ghemeyn.

Tijt

Sigmaerts cruyt bloeyet in dmiddel van den zoomer/ ghelijck die wilde Maluwen.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Alcea/ ende dijsghelijck oock in Latijn. In die Apoteke eest onbekent/ van sommighen/ Herba Simeonis. In Hoochduytscg Sigmarskraut/ Sigmundswurtz/ oder Hochlenten. In Neerduytsch Sigmaerts cruyt.In Franchois Guimaulve saulvage.

Natuere

Sigmaerts cruyt es middelmatich in wermte ende coude/ ende wat drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortelen van desen Sigmaerts cruyde in water oft wijn ghesoden/ ende ghedroncken/ stelpen dat root Melizoen/ ende heylen ende ghenesen die ghequetstheyt ende ghescuertheyt van binnen.

 

^Naar het begin van deze pagina