Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 20, bladzijde 615-616   Zie volgende pagina »

Van Creta marina.   Cap. xx.

1  

Crithmum maritimum - Zeevenkel

Tfatsoen

Crithmum maritimum - Zeevenkel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

Crithmon, Crithamon, Crithmum, Crithimum, Bati (Creta marina), Creta marina

  • 1644 Vlaams: Creta marina, Venckel (Zee-)
  • 1616 Latijn: Crithmum marinum [705]
  • 1554/1557: Bacille, Bati, Creta marina, Crete marine, Crithmum, Fenoil marin

Creta marina heeft vele vette dicke langhe smalle bladerkens schier ghelijck die Porceleyne. Die steel es ront ende wast eenen voet oft onderhalven voet hooch/ ende daer op comen voort ronde croonkens/ die voortbringhen witte bloemkens/ ende daer naer den Venckel sade ghelijck maer meerder. Die wortel es dick ende welrieckende.

Plaetse

Dit cruyt groeyet aen die canten van der zee/ ende in soute landen/ ende wordt tot veel plaetsen van Spaengien Vranckrijck ende Engelant aen die zee canten overvloedich gevonden. In Brabant worddet in der cruytliefhebbers hoven gheplant.

Tijt

Creta marina bloeyet hier te lande in Oostmaent ende Herfstmaent/ maer daert op sijnen natuerlijcken gront staet daer bloeyet vroegher.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Crithmon ende Crithamon. In Latijn Crithimum ende Bati. In die Apoteke Creta marina/ ende met dyen naem eest in Vranckrijck ende hier te lande bekent.

Natuere

Creta marina es drooghe van natueren ende afvagende/ ende middelmatich werm.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren oft saet oft wortelen/ oft alle gader tsamen in wijn ghesoden ende ghedroncken/ doen water maken/ verwecken die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ ende sijn goet tseghen die geelsucht.

B   Die bladeren van desen worden in pekel geleyt ende bewaert ende daer uut gegheten

 

 

[616]    ghelijck die cappers/ ende in dier manieren ghebruyckt/ so sijn sy der maghen oock bequaem/ ende openen die verstoptheyt van der Lever/ Milte ende Nieren.

^Naar het begin van deze pagina