Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 19, bladzijde 612-615   Zie volgende pagina »

Van Porceleyne.   Cap. xix.

1  
 

Portulaca oleracea - Postelein (cultuurvorm)

2  

Portulaca oleracea - Postelein, (wilde vorm)

3  

Atriplex portulacoides - Gewone zoutmelde

 

Tgheslacht

Porceleyne es tweederleye/ Tam ende Wildt/ ende daer en boven vindt men oock noch een derde gheslacht/ dat alleen in die soute gronden ende landen voortcoemt.

Tfatsoen

  Andrachne, Portulaca (Portulaca), Porceleyne

 

Portulaca oleracea - Postelein (cultuurvorm)

Portulaca sativa, Portulaca hortensis, tamme Porceleyne (Roomsche Porceleyne)

1   Die tamme Porceleyne heeft dicke vette ronde bruyn roodachtighe stelen/ die recht op ontrent een spanne oft meer hoogh wassen/ ende daer aen vette dicke bladerkens/ van fatsoene lanckachtich ende voor ront. Die bloemkens wassen tusschen die bladeren ende stelen/ ende op dopperste van den stelen/ ende sijn seer cleyn ende bleeck geel/ ende als die vergaen zoo

[613]    comen daer cleyne ronde dicke ghesloten scaelkens/ daer in dat saet leyt dat cleyn ende swart es. Die wortel is teer ende faselachtich.

Portulaca oleracea - Postelein

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Bioweb

Portulaca sylvestris, wilde Porceleyne (ghemeyne Porceleyne)

   Noot: De wilde vorm onderscheidt zich van de cultuurvorm door de liggende groeiwijze en is in alle delen kleiner dan deze.

  • 1644 Vlaams: Porceleyne (Groote oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Portulaca sativa [661]
  • 1554/1557: Burgel (Heymisch), Burtzelkraut, Porceleyne (Roomsche), Porceleyne (tamme), Portulaca hortensis, Portulaca sativa, Pourcelaine cultivée, Pourcelaine domestique, Pourpier cultivé

2   Die wilde Porceleyne heeft dicke vette ronde stelen/ ghelijck die tamme/ maer teerder/ cleynder/ ende oock rooder/ ende en wassen niet recht op/ maer ligghen uutghespreyt ende cruypen lancx der eerden. Die bladeren sijn minder/ die bloemen ende saet sijn den anderen ghelijck. Beyde dese Porceleynen sijn vol saps ende van smaecke suerachtich/ ende worden met azijn ende olie ghelijck Lattouwe in den zoomer gegheten.

Atriplex portulacoides - Gewone zoutmelde

Portulaca marina, Sarxiphagon, Saxifraga, zee Porceleyne

  • 1644 Vlaams: Porceleyne (Zee-)
  • 1616 Latijn: Portulaca marina [771]
  • 1554/1557: Halimus, Porceleyne (Zee-), Portulaca marina, Pourcelaine de mer, Pourpier marin

3   Dat derde gheslacht dat in die soute gronden wast heeft veel dunne herde houtachtighe stelen/ daer aen wassen veel dicke aschverwighe bladeren/ den bladeren van anderen Porceleyen seer ghelijck/ maer witter/ ende saechter in aentasten/ nochtans niet zoo effen oft glat.

Die bloemen wassen aen die soppen van den stelen/ vast in een ghehoopt ghelijck aen die Melde oft Maier. Die wortel es lanck ende houtachtich/ ende blijft met den stelen ende sommighen bladeren tswinters duerende ende en sterft niet.

Plaetse

1   Die tamme Porceleyne wordt in die hoven ghesayet.

2   Die wilde coemt van selfs voort in die weghen ende aen die canten van den hoven/ ende groeyet oock in sommighe landen aen die steenrootsen ende wijnberghen.

3   Die zee Porceleyne wast aen die duynen ende dijcken ende op plaetsen by die zee gheleghen/ ende wordt in Zeelant veel ghevonden.

Tijt

1,2   Die tamme ende wilde Porceleynen bloeyen van in Braeckmaent tot in Herfstmaent/ ende te wijle zoo leveren sy oock huer saet.

 

[614]   3   Die zee Porceleyne bloeyet in Hoymaent.

Naem

Porceleyne wordt ghenaemt in Griecx Andrachne. In Latijn Portulaca. In Hoochduytsch Burgel. In Franchois/ Pourpier ou Pourceline. In die Apoteke Portulaca.

1   Dierste gheslacht wordt gheheeten Portulaca sativa/ oft hortensis. In Hoochduytsch/ Heymisch Burgel/ oder Burtzelkraut. Hier te lande Roomsche Porceleyne oft tamme Porceleyne. In Franchois Pourpier ou Pourceline domestique ou cultive.

2   Tweede gheslacht heet nu ter tijt Portulaca sylvestris. In Hoochduytsch Wildt burtzel. In Neerduytsch ghemeyne oft wilde Porceleyne. In Franchois Pourpier saulvage/ Maer en es nochtans dat wildt gheslacht niet daer af in sommighen boecken van Dioscorides ghescreven staet/ die heet van natueren es.

3   Die derde Porceleyne die nu ter tijt in Latijn Portulaca marina. In Duytsch zee Porceleyne gheheeten wordt/ schijnt wel te wesene dat cruyt datmen in sommighe boecken van Dioscorides bescreven vindt/ dat Saxifraga in Latijn ende in Griecx Sarxiphagon ghenaemt es.

Natuere

1,2   Die tamme ende wilde Porceleynen sijn cout tot in den derden graedt/ ende vochtich tot in den tweeden.

3   Die zee Porceleyne es merckelijck werm ende drooghe tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die tamme ende wilde Porceleyne wordt in die spijse ghelijck Lattouwe ghebruyckt/ ende maeckt cout ende vochtich bloet/ ende gheeft seer luttel voetsels/ maer es goet gebruyckt den ghenen die een seer groote hitte in die dermen en maghe hebben.

B   Porceleyne in der selver manieren inghenomen/ stelpt alle vloet van humueren ende van rijsende vochticheden/ es tseghen die pijnen ende weedom van der blasen ende nieren/ ende gheneest die selve al waert dat sy verargert waren.

C   Porceleyne sterckt oock die crancke heete maghe/ ende verdrijft die quade wellustighe droomen/ ende die lust van byslapen.

D   Tsap van Porceleyne ghedroncken es van ghelijcke cracht ende werckinghe/ ende daer en boven zoo eest goet tseghen die heete cortsen ende tseghen die wormen die in den buyck groeyen.

E   Tselve sap van Porceleyne inghenomen/ helpt den ghenen die bloetspouwen/ ende stelpt dat root melizoen/ ende die vloet van den speenen ende alle bloetganck. Tselve doet oock die Porceleyen ghesoden ende inghenomen.

F   Tsap van Porceleyne met olie ende azijn van Roosen tsamen vermenght/ opt hooft ghegoten/ versueten die pijne ende weedom van den hoofde als yemant van te langhe in die sonne te gaene oft te staene dien ghecreghen heeft.

G   Tseghen die verargernisse ende hitte van der moeder van binnen ende tseghen die heete versweeringhen van den dermen/ es dat sap van Porceleyne goet met een clisterie van onder in die moeder oft dermen ghesedt.

H   Die bladeren van Porceleyne met meel van Gersten mout vermenght/ gheleyt op heete roode ooghen/ versueten die pijne ende veriaghen die hitte/ ende in der selver manieren dienen sy oock tot dat wildt vier/ hitte ende pijne van den hoofde/ ende tot alle verhittinghen ende heete gheswillen.

I   Porceleyne in den mont ghehouwen ende gheknout/ beneempt die buemicheyt van den tanden/ ende doet die tanden die los sijn wederom vast staen.

K   In somma Porceleyne vercoelt als dat verhit es/ ende daer om oock belet sy dat het vier in die wonden niet en come als sy daer op gheleyt wordt/ alleen oft met meel van Gersten mouwt vermenght.

L   Tsaet van Porceleyne inghenomen/ doodet ende iaecht af die wormen/ ende stopt den loop des buycx.

 

 

3
[615]   M   Die Zee porceleyne wordt in den zoomer in azijn van sommighen gheleyt/ ende in den winter ghelijck cappers oft salaet ghegheten/ ende in dyer manieren ghebruyckt/ zoo verwermt ende sterckt zy die mage ende maeckt appetijt/ ende doet oock water maken ende die urine rijsen.

N   Es oock dese Porceleyne die Saxifraga van Dioscorides/ zoo es zy goet tseghen die cortse ende tseghen die droppelpisse/ ende stilt den hick/ ende heeft macht van den steen te brekene ende doen te lossene.

^Naar het begin van deze pagina