Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 15, bladzijde 605-606   Zie volgende pagina »

Van Condrilla.   Cap. xv.

1  

Catananche caerulea - Blauwe strobloem

2  
Taraxacum officinale - Paardenbloem

 

Tgheslacht

Condrilla es tweederleye als Dioscorides scrijft/ Groot ende cleyne.

Tfatsoen

Catananche caerulea - Blauwe strobloem

Zie alle foto's van Biolib Stueber

Condrilla maior, Condrillon, Condrillis, Cichorion, Seris, (groote) Condrilla

  • 1644 Vlaams: Condrille (Derde) met blauwe bloemen
  • 1616 Latijn: Chondrillae species tertia [638]
  • 1554/1557: Cichorion, Cichorium, Condrilla, Condrilla (groote), Condrilla maior, Condrillis, Condrillon, Seris

Overzicht Catananche caerulea op deze site

Alle foto's van Catananche caerulea op internet

Catananche caerulea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Catananche caerulea in Plantago PlantIndex

[606]   1   Die groote Condrilla es der wilder Cichoreye wat ghelijck/ sy heeft langhe witgruene bladeren die over beyde sijden seer diep ghesneden sijn/ die steel es dun ontrent eenen voet oft wat meer hoogh/ ende daer op wassen ronde knoppekens/ die als sy open gaen/ voortbringhen schoone bloemen van fatsoene ende verwe den bloemen van wilde Cichoreye seer ghelijck maer mindere. Die wortel es lanck ende wit ghelijck van Cichoreye.

Taraxacum officinale - Paardenbloem

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Condrilla altera (Dens leonis, Rostrum porcinum), Papecruyt (Papencruyt, Honts roosen, Canckerbloemen, Scorftbloemen)

  • 1644 Vlaams: Kanckerbloemen, Papencruydt
  • 1616 Latijn: Dens leonis [636]
  • 1554/1557: Canckerbloemen, Condrilla altera, Dens leonis, Hontsroosen, Korlkraut, Papencruyt, Pfaffenblat, Pfaffenrorlin, Pissenlict, Rostrum porcinum, Schorftbloemen

Overzicht Taraxacum officinale op deze site

Alle foto's van Taraxacum officinale op internet

Taraxacum officinale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Taraxacum officinale in Plantago PlantIndex

 

2   Die andere Condrilla dat es dat cruyt dat men Papecruyt nuempt/ heeft langhe bladeren over beyde sijden diep ghesneden/ den bladeren van wilden Cichoreye ghelijck/ die meest opter eerden uutghespreyt ligghen. Tusschen die bladeren comen dunne effene hole steelkens voort/ daer op voortcomen schoone geele ghevulde bloemen/ die als sy vergaen sijn/ in wollachtighe bollekens veranderen die met den winde wech stuyven. Die wortel es dun/ lanck/ geelachtich/ ende vol wit melckachtich saps dat daer uut vloeyet als sy ghequetst wordt.

Plaetse

1   Die groote Condrilla en es hier te lande niet ghemeyn/ maer wordt in der Cruytliefhebbers hoven ghevonden.

2   Die cleyne dat es dat Papecruyt/ wast hier te lande al om in die beempden ende graspleynen.

Tijt

1,2   Die vremde Condrilla bloeyet in Meye ende in Braeckmaent/ het Papencruyt bloeyet van in Aprill tot in Oostmaent.

Naem

1   Dat ierste gheslacht van desen cruyden heet in Griecx Condrille. In Latijn Condrilla/ van Plinius Condrillon ende Condrillis/ van sommighen oock Cichorion ende Seris/ nu ter tijt Condrilla maior/ hier te lande Condrilla.

2   Dat ander gheslacht heet in Griecx Condrille hetera. In Latijn Condrilla altera. In die Apoteke Dens leonis/ ende Rostrum porcinum. In Hoochduytsch Korlkraut/ Pfaffenblat/ Pfaffen rorlin. In Neerduytsch Papencruyt/ Honts roosen/ Canckerbloemen/ ende Scorftbloemen. In Franchois Pissen lict.

Natuere

Dese cruyden sijn cout ende drooghe van natueren/ ghelijck die Endivien ende Cichoreyen.

Cracht ende werckinghe

1
A
   Tsap van die groote Condrilla alleen oft met wijn inghenomen stelpt den loop des buycx/ sonderlinghe die van hitte van der lever oorspronck neempt.

B   Tselve cruyt met sijnen bladeren ende wortelen ghestooten ende inghenomen/ es seer goet tseghen die beten van den fenijnnighen serpenten.

C   Die groote Condrilla sterckt oock die maghe ende doet die spijse verteeren als Dorotheus scrijft.

2
D  
Papecruyt es van crachten ende werckinghen der Cichoreyen seer ghelijck ende mach daervoor altijt ghebruyckt worden.

E   Item Papecruyt doet dat hayr dat aen die sceelen van den ooghen aver rechts wast uut vallen ende wel wassen/ alsmen tsap daer aen dicwijls strijckt.

 

^Naar het begin van deze pagina